Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 06.07.2024 do 13.07.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

O klubu Historie klubu Zakladatel Lojzek Slaví jubileum Ostravské doly

ÚVODEM ZAMYŠLENI NAD VÝVOJEM HORNICKÉHO MUZEA
A ČINNOSTÍ KP HM OKD

OD VZNIKU DO ROKU 2003

 

Myšlenka vzniku hornického muzea v Ostravě byla řešena již od roku 1978 v komisi při Národním výboru Města Ostravy. V této komisi pracovali za OKD Ing. Vopasek a Ing. Klát. V roce 1986 se zjistila neprůchodnost této cesty a komise přešla pod OKD jako pomocný orgán generálního ředitele. Předsedou byl jmenován Ing. Vopasek a členové Ing. Klát, Ing. Vokřínek, Ing. P. Broskevič a další pracovníci odborů GŘ OKD. 18.5.1987 vyšel souhlas ministra paliv a energetiky Ing. Ehrenbergra se zřízením hornického muzea jako centra pro výchovu hornického dorostu. Dne 22.7.1987 následoval příkaz generálního ředitele Ing. Valníčka, který řešil konkrétně tuto problematiku tím, že pod řízením investičního náměstka Dolu Odra, Ing. Vopaska předsedy komise, byly zahájeny realizační práce.

 

Pro rozšíření okruhu dobrovolných pracovníků (fandů pro zachování hornických tradic i historie) byl ustaven přípravný výbor pro vznik Klubu přátel Hornického muzea (dále jen KPHM). 2. června 1988 byla svolána ustavující schůze a KPHM začal pracovat pod záštitou PV ROH Dolu Odra. Byly zpracovány a schváleny stanovy a zvolen výbor ve složení Markl, Vokřínek, Rajmon, Paděra a Píša. V té době to znamenalo již 20 dobrovolníků, kteří se vedle své práce věnovali budování hornického muzea. Přikročilo se k vydávání Informačních listů, které sloužily širší hornické veřejnosti k rozšiřování informací o dění na Landeku. Získávali se další zájemci a rozšiřovaly se aktivity. Na přímé realizaci příprav expozic se v té době podíleli tři pracovníci (Václav Kratochvíl, Karel Šichor a Miloš Schaffelhofer). Způsob řízení budování hornického muzea bez samostatného vedení (komisí a klubem přátel) trval až do roku 1994. Zde je potřebné vyzvednout i úlohu, kterou sehrálo vedení dolu v čele s ředitelem Ing. Jaroslavem Vaněčkem.


Kolektiv zaměstnanců se postupně rozrůstal. Pod vedením mistra Romana Krzaka byl doplňován kádr dělníků (všeumělů, většinou vyřazených havířů), kteří i z jednoduchých projektů dokázali realizovat jednotlivé expozice. Jsou to: Václav Šebek, Miroslav Michalský, Antonín Váňa, Vlastik Hrubý, Alois Košař, Vlastik Černík a Vladislav Juránek. Tito zaměstnanci postupně dobře zvládli i průvodcovskou činnost, kterou z počátku prováděl většinou pan Horst Breitkopf, který odvedl kus dobré práce a stal se doslova populární „průvodcovskou hvězdou" sdruženích s právní subjektivitou. Po provedené registraci u Ministerstva vnitra ČR jsme se 11.6.1991 stali občanským sdružením a jako takové pracujeme dosud. S narůstající členskou základnou došlo i k rozšiřování a změnám ve výboru. Postupně se v této práci zapojili kolegové Prof. Dr. Jirkovský, Bláha, R. Broskevič, Brým, Dombrovski, Fastr, Hájek, Chamrád, Klát, Mikulenka, Minka, Kratochvíl, Krzak, Podhajský, Vančura, Semecký, Schichor, Špok, Vaňková, Vopasek, Wolski, Žebrák. V posledních letech pak Hedvábný, Konečný, Lenárt, Javorský a Složek Základním principem činnosti je, že KPHM pracuje dle stanov, podle schváleného plánu práce a rozpočtu, který vychází pouze z členských příspěvků a získaných příspěvků od nadací, nebo ze státního rozpočtu na základě předložených a přijatých projektů.


Pod řízením komise a výboru KPHM byla v roce 1992 zahájena práce na záchraně kapličky u Polského domu v Ostravě. Schválena a realizovaná byla alternativa přenesení této kapličky do areálu v hornickém muzeu. To znamenalo další dosud nepoznanou činnost získávat sponzory, dárce a příspěvky ve výši asi 300 000,- Kč. Poznatky a zkušenosti z této první velké akce KPHM daly vzniknout myšlence na založení nadace, která by se touto činností speciálně zabývala. Nadace byla založena v roce 1994 a prakticky znamenala rozšíření dobrovolných pracovníků o dalších 15 nadšenců. Motorem se stal Dr. Ing. Vokřínek, ředitel nadace, pod jehož řízením se stala Nadace Landek úspěšnou a známou nejen v regionu, ale i celorepublikově. Jeho odkaz je nepřehlédnutelný a pro nás zůstává trvalým vzorem. I po jeho úmrtí nadace nadále drží svůj standard, o čemž svědčí dnes již více než desetimiliónové základní jmění. Dnem 1.1.1994 bylo ustaveno Hornické muzeum v Ostravě na jámě Anselm v Petřkovicích jako organizační jednotka Dolu Odra. Do čela byl jmenován Ing. Vopasek jako ředitel muzea.


Úzká spolupráce nadace, KPHM a vedení hornického muzea přinesla své ovoce, o čemž svědčí konkrétní výsledky uvedené v přílohách. Veškeré práce nadace a KPHM byly a jsou zabezpečovány výhradně dobrovolnou činností a tím i s minimální režií.


Vedle pomoci kolektivních členů, o kterých se píše na jiném místě, se v druhé polovině 90. let do realizací projektů zapojily firmy »Lesy, sady, zahrady B. Dvořák", „Tiskárna Propis Ostrava" a „Sporting Ing. Hampl".


Dnes můžeme konstatovat, že díky tomu bylo možné postupně realizovat i za velmi složitých podmínek období útlumu těžby a nejistoty budoucnosti hornického muzea v 90. letech jeho postupný rozvoj.


Významnou úlohu zde sehrávali kolektivní členové KPHM, bez nichž by nebylo možné rozšiřovat hornické muzeum a aktivity klubové činnosti. Vlivem nadace, která působila i mimo OKD, se podařilo získávat i podporu, zejména finanční, regionálních a nadregionálních samosprávných orgánů i nehornických podniků. Tak uplynulo 10 let, mnohdy v nejistotě, ale hornické muzeum rostlo a postupně se dostalo do povědomí všech obyvatel a orgánů v regionu.


Šťastný závěr této historie tvoří vstup do dalšího století a s ním i rozhodnutí dnes již majoritního vlastníka OKD, koncernu KARBON INVEST, a.s., které ustavilo hornické muzeum jako podnikové muzeum. Tuto péči majitelů, které si velmi vážíme, a děkujeme za ni, považujeme za příkladnou. Díky ní může KPHM své další aktivity zaměřit zejména na publikační činnost, záchranu a třídění archivních materiálů, jejich doplňování o vzpomínky pamětníků a jejich prezentaci před širší veřejností. Trvalou zůstane jistě i činnost s mládeží ostravských škol, pro které KPHM organizuje a realizuje sportovní soutěže ve vybudovaném sportovním areálu a NPP Landek. Tato koncepce je postupně realizovaná od roku 2000 a dnes se jí již věnuje pod vedení členů výboru několik desítek našich členů.


Významným krokem bylo i vytvoření poboček v Kladně a Petřvaldě.


V tomto období, zejména po ustavení HM OKD jako samostatného odštěpného závodu je zřejmě počátek různých názorů. Nejde o generační problém, protože žádný z nás starších ani ve snu nepomýšlí na návrat do hospodářské funkce. Vyslovovali jsme pouze svůj názor a chtěli jsme na základě svých zkušeností poradit. Vycházeli jsme z toho, že na vstřícnost a důvěru koncernu je potřeba reagovat zvýšenou snahou a lepšími výsledky. Protože problémy se mají především řešit doma, tento stav jsme dříve nijak nepublikovali.
V posledních letech jsem měl možnost několikrát se podívat smrti do očí. Naposledy letos v lednu a březnu. To Vám probíhá celý život před očima a chtě nechtě provádíte bilancování. Dalo by se tedy říci, že to mám srovnané a svým způsobem mám i provedenou životní bilanci. 50 let v hornictví, téměř 40 let v prvním manželství a poslední doba nejprve strávená v osamění a potom s přítelkyní a následně mou druhou manželkou. Má rodina to se mnou nikdy neměla a nemá lehké. Život je ovlivňován obdobími, kdy se daří i kdy se nedaří a mnoha různými vlivy. Při mé zásadě, že práce je na prvním místě a rodina se musí přizpůsobovat, jsem nebyl a nejsem asi ten nejlepší rodinný typ. Měl jsem však štěstí a i zde jsem našel pochopení a podporu pro zásadu, že povinnosti je potřeba plnit tak, abychom se mohli každému podívat do očí s čistým svědomím. Věrka, která pochází z kolonie a havířské rodiny, ve svém nelehkém životě mne pochopila a stala se nejen spolehlivou partnerkou, ale navíc podporovala mé zájmy směrované na hornické muzeum, kterým jsem dával prakticky všechny síly a myšlenky. A to i za cenu, že v posledních dvou letech jsme, byť jsem důchodce, neměli čas jezdit do našich oblíbených Beskyd.


Nikdy jsem nebyl prospěchář a své názory jsem říkal nahlas, i když jsem věděl, že jsou nepopulární a není ani taktické je vyslovovat. Mnohdy jsem v minulosti za to trpěl, ale čas ukázal, že jsem měl pravdu. A tak se mohu procházet po Ostravě, Karviné i po Frenštátu a každému se podívat do očí. Starý strom se již nedá ohnout a já jsem dospěl k závěru, že své zásady nebudu a ani nechci měnit, i když u nového vedení Hornického muzea, kterému jsem se snažil pomáhat radou a svými zkušenostmi, jsem nenacházel kladnou odezvu: `Osobně mám řadu připomínek, jak k organizační struktuře, náplni práce a důslednosti v řízení, tak i k jejich přístupu k činnosti KPHM. Tyto jsem dosud veřejně nekritizoval, abych vedení nepodrážel, ale upozornil jsem na ně jak Ing. Fojtíka, tak Mgr. Broskeviče. Spolu s nadací jsme se snažili problémy v posledních dvou letech v rámci koordinačních porad s vedením HM OKD řešit, avšak bez valného úspěchu a porozumění. Výsledkem je, že po spolupráci, se kterou se do doby vzniku o.z. pracovalo bez ohledu na volný čas, nejistoty a pracovní zařazení, přišlo období neupřímnosti a postupně houstnoucí atmosféry. Snahy o vypráví si prádla doma nevyšly a nejenže nebyly pochopeny, ale vyústily ve veřejný střet, který v době psaní těchto řádek ještě stále trvá. Proto dochází k publicitě problému širšímu kolektivu. Na řešení jsem bezvýsledně čekal více než 5 měsíců.


Na vzniklou situaci jsme společně s výborem stručně reagovali ve výroční zprávě za rok 2002. Reakce vedení HM OKD na výroční zprávu KP HM OKD za rok 2002 a vystoupení Ing. Fojtíka na plenární schůzi mne utvrdilo, že je potřeba celý problém blíže rozvést. Hlavním rozporem se stalo, že jsme konstatovali, že v roce 2002 došlo ke stagnaci návštěvnosti. Samozřejmě jsme znali statistický výkaz, který vykazuje nárůst o 1 000 návětěvníků (mimochodem nejnižší v historii), ale také jsme věděli, že toho bylo docíleno díky větší návštěvnosti na DH, který pořádal KARBON INVEST. Tato návštěvnost činila o 2 500 návštěvníků více, než v roce 2001. To mne vedlo k napsání tohoto zamyšlení, čímž se chci i distancovat od některých kroků vedení HM OKD v posledním období.


Zamýšlel jsem se i nad budoucností KPHMO. Dost z těch, kteří byli u toho, již není mezi námi. Nikdy na ně nezapomeneme. Byli to Ing. Paděra, Ing. Karel Lukeš, Ing. Jaroslav Vaněček, Ing. PhDr. Pravomil Vokřínek, Ing. Augustin Vančura, Ing. Rudolf Zehnal, Ing. Jiří Hejl, Jaroslav Popek a JUDr. Ing. Richard Brdička, CSc. Mnohdy nebyl čas říci jim alespoň děkujeme. Takový je život. Pohled na naši věkovou statistiku členské základny mne však uklidnil. Téměř 35 % tvoří členové v produktivním věku. Nejmladší člen nemá ještě dvacet let a nejstarší z nás, pan František Káňa, bude mít 93 let. Tento vzor seniorské vitality se do dnešních dnů zúčastňuje přednášek i besed a dalších akcí a jeho účast na nich je lepší, než účast členů klubu z vedení HM OKD.

 

V příloze uvedené tabulky o členské základně a hospodaření KP HM OKD v letech 1991 - 2002 ukazují výsledky naší práce. Další stránky této publikace pak celý vývoj dále rozvádějí.


Tak současný stav HM OKD i KP HMO vidím já. I v dobrých rodinách dochází k neshodám. Jako optimista věřím, že i tyto problémy vyřešíme a pro další generace zachováme dostatek dokladů o více než 200-leté hornické činnosti na Ostravsku a pro bývalé havíře a důchodce možnost si zavzpomínat.


 

Ing. Otakar Podhajský

předseda KPHM OKD

 

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server