Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 16.02.2024 do 23.02.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Demolice čistírny haldových vod na lagunách odštěpného závodu Odra

V rámci sanační akce "Nápravná opatření - laguny Ostramo" (NO-LO) probíhá v současné době na lagunách odštěpného závodu ODRA demolice bývalé čistírny haldových vod (ČHV). ČHV ČHV byla postavena a do provozu uvedena v roce 1994 a sloužila pro čištění haldových odpadních vod ze skládky odpadů před vypouštěním do městské kanalizace. Technologie ČHV byla kombinací fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických postupů. V průběhu své existence byla ČHV v období, kdy již nebylo možné vracet kaly z čištění vod zpět na skládku, doplněna o kalovou koncovku, představovanou chemickou úpravou a stabilizací kalů včetně odvodnění na kalolisu.

Vzhledem ke skutečnosti, že samotná ČHV byla postavena na zavezené části laguny R0, která bude v rámci NO-LO sanována technologií termické desorpce, musela být budova ČHV včetně zásobních nádrží a nádrže biologického stupně odstraněna. ČHV sloužila svému účelu celých 16 let až do letošního května, kdy byl její provoz ukončen. Následovalo čištění technologie a demontáž části zařízení dále využitelného v rámci s. p. DIAMO, zbylé kovové části byly likvidovány ve formě šrotu. Ze strany s. p. DIAMO byla ČHV předána k demolici firmě AQUATEST dne 30. 7. 2010. Po výběru zhotovitele vlastní demolice byla tato zahájena předáním pracoviště dne 20. 9. 2010 s tím, že bude dokončena do konce listopadu 2010. Jak práce postoupily, je patrné z uvedených fotografií.

    Silně kontaminované vody z prostoru lagun a jejich podloží je pochopitelně do dokončení celé sanační akce čistit i nadále, proto funkci ČHV od března letošního roku převzala nově vybudovaná čistírna lagunových vod (ČLV). Lagunové vody byly od března do května 2010 odčerpávány jednak na ČHV a postupně i na ČLV, kde probíhaly od března komplexní zkoušky zařízení a následně šestiměsíční zkušební provoz, který bude ukončen do konce roku 2010. Poj[me se nyní alespoň ve stručnosti podívat na vlastní technologii nové ČLV.

ČHV

Podzemní vody z prostoru lagun a jejich podloží jsou čerpány do uzavřené akumulační nádrže ČLV. Z akumulační nádrže je kontaminovaná voda čerpána na gravitační odlučovač volné fáze ropných uhlovodíků (RU). Voda zbavená volné fáze RU vytéká z gravitačního odlučovače přes jeho přepadovou hranu samospádem do uzavřené přečerpávací nádrže a následně je čerpána do první reakční nádrže technologického uzlu sorpce.

K odstranění rozpuštěných organických látek, především anionaktivních tenzidů z vody, je použita sorpce na práškovém aktivním uhlí. Kontaminované vody jsou přiváděny do kaskády míchaných reakčních nádrží, z nichž do prvních dvou je automaticky dávkována suspenze práškového aktivního uhlí, a to na základě okamžitého průtoku linkou. Následně je voda vedena samospádem do dalších dvou míchaných reakčních nádrží, ve kterých je prováděna dvoustupňová neutralizace a srážení síranu vápenatého. Jako neutralizační činidlo je použita suspenze vápenného hydrátu, která je dávkována do jednotlivých reakčních nádrží v závislosti na stanovené hodnotě pH, která je v případě prvního reaktoru automaticky udržována v rozmezí 6,5 - 7,5, ve druhém reaktoru pak v rozmezí 10,0 - 11,0.

Vzhledem k tomu, že proces neutralizace a srážení síranu vápenatého je za účelem zajištění co nejvyšší účinnosti vysrážení síranů řízen při hodnotě pH 10 - 11 a vzhledem k tomu, že limitní hodnota pro zpětné zasakování do horninového prostředí je pH 9, musí být provedena úprava pH na tuto hodnotu. Aby nedocházelo k nárůstu koncentrace rozpustných anorganických solí, není pro neutralizaci použita silná anorganická kyselina (například kyselina chlorovodíková), ale je využito sycení plynným oxidem uhličitým v kaskádě dvou intenzívně míchaných reakčních nádrží. Veškerá suspenze vzniklá neutralizací a srážením síranu vápenatého je vedena postupně do těchto dvou nádrží, z nichž v první je prováděna hlavní část úpravy pH a ve druhé pak doprava pH tak, aby se pohybovalo v rozmezí 8 – 9. Oxid uhličitý použitý k neutralizaci je skladován v kapalné formě v zásobníku a zplyňován pomocí vzduchového odpařováku.

Suspenze po zpětné neutralizaci oxidem uhličitým je čerpána do akumulační nádrže zneutralizované kalové vody, která slouží jako předloha pro čerpadlo kalolisu a také jako akumulační nádrž při přerušení filtrace během čištění lisu tak, aby nemusel být přerušován kontinuální provoz předcházejících technologických uzlů. Provoz kalolisu je plně automatizován včetně ovládání plnících čerpadel a to v těchto cyklech: uzavření kalolisu, zahájení čerpání kalu, ukončení čerpání kalu, sušení vzduchem, otevření kalolisu a oklepání filtračního koláče z komor.

Filtrát z kalolisu vytéká do akumulační nádrže dekontaminované vody, ze které je následně čerpán přes potrubní napojení do zasakovacích objektů, případně do přípravy suspenze vápenného hydrátu, dávkovací jednotky vápenného hydrátu a dávkovací jednotky aktivního uhlí. Projektovaná maximální kapacita ČLV je 2,5 l/s, tj. 9 m3/h a předpokládá se na ní v rámci sanační akce NO-LO přečištění téměř 170 000 m3 kontaminovaných vod z prostoru lagun a jejich podloží.

Ing. Kamil Prokeš

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 20. 12. 2010 | 3217 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server