Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 28.01.2023 do 04.02.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Komplexní řešení sanace Trojice

Komplexní řešení sanace kontaminovaného území lokality Trojice.

Údoli Trojice DIAMO, s. p., o. z. ODRA v rámci zahlazování následků bývalé hornické činnosti na horninovém prostředí a podzemních vodách řeší sanaci areálu Trojice. Vzhledem k neoddělitelnosti jednotlivých provozů bylo v rámci projednání zpráv analýzy rizika staré ekologické zátěže rozhodnuto o nutnosti komplexního řešení. Na základě výše uvedeného byl zpracován projekt, který je koncipován jako součást skupiny prioritních projektů na revitalizaci kraje týkajících se řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v roce 1993. Z toho důvodu požádal o. z. ODRA o schválení projektu Komplexní řešení sanace kontaminovaného území lokality Trojice v mezirezortní komisi, která na svém zasedání dne 4. 10. 2007 projekt schválila k realizaci.

Zájmovou lokalitu Trojice tvoří areály bývalého dolu Trojice a bývalé koksovny Trojice, které v minulosti tvořily úzce vázaný výrobní komplex v Trojickém údolí, cca 500 m východně od řeky Ostravice a centra města Ostravy.

Předmětem projektu je definice, identifikace a odstranění ekologických zátěží komplexu lokality Trojice - bývalého dolu, bývalé koksovny a znečištěním dotčeného okolí, a to až na mez přijatelného rizika pro obyvatele a okolní životní prostředí ve shodě s budoucím využitím lokality dle územního plánu města Ostravy – plánované využití oblasti pro občanskou vybavenost, volnočasové aktivity a parkovou zeleň Výsledné řešení bude konečné a povede k vytvoření funkční krajiny navazující na širší okolí.

Důl Trojice byl založen roku 1840 a jeho provoz ukončen v 70. letech 20. století. Kromě důlní činnosti zde byla umístěna i koksárna (provozovaná do roku 1983) a další provozy pro zpracování vedlejších koksárenských produktů.

Důl Trojice Provedeným hydrogeologickým průzkumem lokality Trojice, v rámci zpracování analýz rizik starých ekologických zátěží v letech 1997 - 1998, byla zjištěna masivní kontaminace horninového prostředí, a to zejména v prostoru bývalé koksovny a to nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), polyaromatickými uhlovodíky (PAU), rtutí, olovem, kyanidy, xyleny a fenoly a další. Významná kontaminace horninového prostředí (NEL, PAU, olovem, rtutí a kyanidy) byla potvrzena i ve východní části areálu bývalého dolu, která bezprostředně navazuje na areál bývalé koksovny.

Rovněž podzemní voda z tohoto prostoru vykázala výraznou kontaminaci (zejména PAU, NEL, benzenem a kyanidy). Pravděpodobná je i migrace tohoto znečištění dále do karbonského masivu. Vzhledem k dobré vyluhovatelnosti a nebezpečnosti jmenovaných polutantů a po zhodnocení míry rizika pro lidskou populaci a životní prostředí, byla v závěrech průzkumů z 90. let, kdy vlastníkem předmětné lokality bylo OKD, a. s., konstatována nutnost provedení sanačních zásahů v obou areálech. Tento závěr byl následně potvrzen i nezávislým oponentem a v roce 2000 i stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Investor, státní podnik DIAMO, inicioval řadu jednání s majoritními vlastníky předmětných nemovitostí v lokalitě Trojice, zástupci města Ostravy a dalšími dotčenými orgány státní správy, která vedla k dohodě o dalším, společném postupu komplexního a konečného řešení lokality jako celku. Vzhledem k bezprostřední blízkosti obou areálů (bývalý důl a koksovna Trojice), závislosti jejich kontaminace i jednotnému plánovanému budoucímu využití území, byla potvrzena nutnost úzké koordinace prací ve všech etapách řešení ekologické zátěže, a to ve všech fázích realizace odstraňování staré ekologické zátěže, tj. ve fázích realizace předsanačního doprůzkumu a přípravě projektu nápravných opatření a jeho realizace včetně sanačního a postsanačního monitoringu území lokality Trojice jako uceleného komplexu.

Cílem a předpokládaným přínosem projektu je:

-

příprava odstranění staré ekologické zátěže lokality Trojice, tj. shromáždění aktualizovaných údajů o stavu kontaminace lokality a doplnění informací formou aktualizace analýz rizik z roku 1997,

-

doplnění dat o kontaminaci geoprostředí a vypracování projektu sanace,

-

odstranění ekologických zátěží komplexu lokality Trojice, a to až na mez přijatelného rizika pro obyvatele a okolní životní prostředí,

-

obnovení funkčnosti a využitelnosti předmětného území v souladu s územním plánem města Ostravy,

-

začlenění rekultivovaného území do okolní krajiny.Při odložené realizaci projektu existují tato reálná rizika:

-

riziko znečištění lokality/okolí – vyplývá z nebezpečí další nekontrolované migrace polutantů do okolního prostředí, zejména ohrožení kvality podzemních vod v širším okolí a ohrožení povrchového toku - řeky Ostravice. Výsledkem může být prodloužení a nárůst objemu průzkumných prací i časové, technické a finanční náročnosti jak průzkumu, tak následných sanačních zásahů.

-

riziko stavu lokality a územního plánu – lokalita, která má být dle strategických plánů města Ostravy součástí rozsáhlého komplexu pro volnočasové aktivity občanů, je za stávajících podmínek pro realizaci těchto plánů z důvodů kontaminace území k danému účelu zcela nevhodná. Výsledkem může být prodloužení nebo přerušení plánovaných aktivit a z toho vyplývajících negativních důsledků pro veřejný sektor.Projekt bude sestávat ze samostatně řešených etap:

-

I.

etapa

Aktualizace analýz rizik kontaminovaného území

-

II.

etapa

Příprava sanace – doprůzkum a projekt sanačního zásahu

-

III.

etapa

Realizace nápravných opatření – sanace


Předpokládaná cena I. etapy činí 1,98 mil. Kč. odhad nákladů na II. a III. etapu projektu je vyšší než 400 mil. Kč.

Popis jednotlivých etap:

I. etapa - Aktualizace analýz rizik kontaminovaného území
Tato etapa představuje shromáždění aktualizovaných údajů o stavu kontaminace lokality, doplnění informací o procesech majících vliv na způsob a rychlost šíření kontaminace, vytipování vhodných aktuálních scénářů pro výpočet rizika a vlastní modelové výpočty rizik pro vybrané scénáře. Výsledkem pak bude návrh aktuálních cílových limitů pro sanační zásah a návrh metodického postupu sanace.

II. etapa - Příprava sanace – doprůzkum a projekt sanačního zásahu
Cílem této fáze je doplnění dat o kontaminaci geoprostředí tak, aby byly dostatečným podkladem pro vypracování projektu odstranění staré ekologické zátěže (sanace). Doprůzkumné práce budou soustředěny do jednotlivcýh rizikových ploch, které byly vytipovány v rámci předchozích prací. Projektová dokumentace bude zpracována na úrovni dokumentace pro územní řízení.

III. etapa - Realizace nápravných opatření – sanace
Definování požadavků na samotnou realizaci sanace a předpoklad finanční i časové náročnosti nápravných opatření pro odstranění ekologické zátěže bude možné provést až v návaznosti na výstupy a hodnocení výsledků etap předešlých, tj. po provedení I. a II. etapy projektu.

V současné době byly na MPO ČR předány podklady pro zadávací dokumentaci na realizaci I. etapy. Koncem roku 2008 (začátkem roku 2009) se předpokládá zahájení prací.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 16. 04. 2008 | 3186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Ing. Dr. Petr Jelínek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server