Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 26.11.2022 do 03.12.2022

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Hornické

JAVORNICKÝ URAN
JANATA Milan a ZACHAŘ Zdeněk

NOVÉ  KNIHY

FORTprint, ing Jan Škoda

Vázaná vazba 120 stran, vydání první, doporučená cena 145 Kč + poštovní poplatky.

Anotace:

Tato publikace se snaží populární formou přiblížit historické dění na jedné malé uranové šachtě v zapomenutém kraji Rychlebských hor ve zhruba desetiletém období od konce 50. do konce 60. let 20. století. Z hlediska celorepublikového jde o jednu z nejmenších lokalit, jejíž vytěžené zásoby uranu tvořily 1/250 všech vydobytých zásob za šedesátiletou historii těžby tohoto kovu u nás. Uran ze Zálesí se sice nepodílel na vývoji první sovětské atomové bomby, nelze však vyloučit, že se nestal součástí strategických jaderných hlavic. Jak je však všeobecně známo, neměli jsme tenkrát jinou možnost, než veškerý u nás vytěžený uran dodávat výhradně do SSSR.

Historie průzkumu a těžby uranu v Rychlebských horách 1957 – 1968 Stodvacetistránková publikace s řadou dobových černobílých fotografií a nových barevných fotografií, nákresů a důlních map má dvě priority. Poprvé o těžbě uranu píší autoři z čirého fandovství, kteří s jeho těžbou neměli nic společného, a je to první knížka o malém, nevýznamném ložisku. Relativní mládí autorů a jejich odstup od tématu je výrazným přínosem. Nepopisují svoje dávné a ztracené, jako pamětníci, ale luští záhady. Na vnitřní straně obálky je havíř ve fáračkách, kterému pionýr s pionýrkou předávají kytici, pod skupinkou je nápis Hornictví je povolání hrdinné a čestné! Havíři přišli z těžkých podmínek v Krkonoších na ještě horší Zálesí, na samou hranici s Polskem, kde byly nepříznivé geologické podmínky, hlavně nesoudržné horniny.

Autoři v archivu prostudovali bohatý písemný materiál: knihy prohlídek, technicko-organizační opatření, knihy cti, knihy závazků a vypíchli z dokumentů leckdy komické citace. Když si ale dnešní čtenář uvědomí, v jakých podmínkách se rozjížděla těžba, „k pití se používá voda, donášená z potoka,“ při tehdejší špionománii, „bedniček s rudou se může zmocnit kdokoliv, ať už ze zvědavosti, nebo z jiných nepřátelských úmyslů,“ jaká byla odborná úroveň, „na Kutačkách nebyli žádní zkušení havíři, a podle toho to na chodbě vypadalo,“ a „ první ubytovna byla v bývalém pionýrském táboře“, pak musí smeknout.

Milan Janata a Zdeněk Zachař neváhali prolézt ještě přístupná důlní díla, shromáždili seznamy pracovníků a ty žijící pak objížděli a hovořili s nimi, za rodinou Ing. Gábora jeli až na Slovensko.

Do roku 1960 byl průzkum v režii SSSR, ověřovala se všechna ložiska a na náklady se nehledělo. Na Javorníku se během 10 let vytěžilo cca 400 tun uranu, v knize je ještě zachycen průzkum na blízkých lokalitách Jelení vrch a Bílá Voda. Díky malému rozsahu důlních prací se autorům podařilo zachytit prakticky všechno důležité. V knize najdeme povrchovou mapu kutacích rýh a důlních děl, vystupujících na povrch - schématický průmět pater do povrchové mapy - řez slepou jámou - větrné schéma horních pater - svislý řez těžebního bloku s vyznačenými čočkami rudy, kde s dobývkou byl zdvíhaný větrací komín, nakonec proražený na povrch - vertikální projekce žíly J 2 na Jelením vrchu - schématická strukturně -geologická mapa ložiska Zálesí - geologický řez po žíle č. 13 ložiskem Zálesí s promítnutím základních důlních děl. Vedle shrnujících map a nákresů jsou uvedeny i detailní výsledky, geologická dokumentace mapistrální kutací rýhy č. 33 a geologická dokumentace části překopu Z3 na 3. patře. Je zde vyplněný pasport na ražení důlního díla a výdřevu komína. Vidíme dlouho přísně tajnou geologickou mapu 4. patra, kde tenké čáry kolmo na sledné chodby znázorňují karotážní vrty i s naměřenou maximální hodnotou gama záření.

Ložisko bylo otevřeno štolou č. 1. (první patro), štolou č. 2 (druhé patro), později štolou č. 3 (třetí patro), a dvěma šurfy, značnou část přetěžování zajišťovala 106 m hluboká slepá jáma, zahloubená z 3. na 5. patro, které už nebylo bilanční. Geologickým specifikem bylo nekontrastní impregnační těleso Gábor a těleso T2, obsahující též měděné zrudnění, které bylo díky svému složení obtížně flotovatelné a tudíž z ekonomických důvodů netěžitelné.

Největším přínosem autorů je, že s pomocí dobových zápisů zachytili všední den, jak to na šachtě probíhalo. Například, že nemoc zachvacovala ve větším počtu havíře, přeřazené z rudního díla jinam, kde se tolik nevydělávalo, ale za nemocenskou, vypočtenou z vysokých platů na rudě měli více, než kdyby pracovali v čase.

Překvapilo mne, že vlak dřeva na důlní výztuž přijel až ze SSSR. Sovětští experti, kteří za nic neodpovídali, měli fond odměn několikrát vyšší než vedoucí závodu, a nemuseli odměny nikomu zdůvodňovat, takže špičkový havíř si někdy vydělal za měsíc to, co lesník za rok. Tyto zlaté doby ale v roce 1960 skončily, ekonomika práce se dostala na první místo. Ještě v roce 1958 ale experti ze SSSR přímo rozhodovali. Geolog Nestěrov prosadil, že se bude štola razit přímo v poruše, což nakonec vyústilo v ruční výměnu názorů, kterou popisuje jeden ze zpovídaných geologů. Publikaci koření ještě další perličky.

Je logické, že do nejrůznějších výkazů se zapisovaly hlavně objevené závady a jejich důsledky, o kolik prémií kdo přišel. Velice špatně zpočátku fungovalo zázemí těžby, sociální služby, stravování, byly poddimenzované šatny, WC, atd. Zmatky byly v evidenci a chyběl mechanik, který by rozuměl kompresorům.

Při hloubení slepé jámy byl partou příbramských hlubinářů překonán rekord, podnikový rekord na rychloražbě štoly 2 ale ustavili místní havíři. Těch zkušených však bylo málo, o čemž svědčí například úrazy, zaviněné neobtrhaným stropem, nebo špatně udělaným povalem na komíně. Zachyceny jsou spory mezi geology a havíři, problémy s chrásteckými palníky, ruda se pikovala na plachty, ne na gumové pasy. Autoři zjistili, že někteří řídící pracovníci postihovaní na prémiích, později působili v Příbrami na Ústřední správě, další pokrácení byli později vyznamenáni. Jenže technici a předáci řídili hlavně havířské novice a to v době, kdy nebyly: hasicí přístroje, opravené gumáky, stolní lampy, klínové řemeny, náhradní díly do bagrů a vrtacích kladiv, násady k sekerám, kramle, uhlí, hřebíky 130 - 160 mm, obvazové balíčky. Bylo málo palníků a vázlo zásobování s kyslíkem a plynem. Jak fungovalo plánované hospodářství ukazuje písemná stížnost, že hořák karbidky má jiný závit než vlastní karbidka! Havíři jezdili v zimě v nevytopeném autobuse, občas dostali studený oběd. Na 5. patře už bilanční ruda nebyla, ale byl objeven žilník Gábor, mezi 2. a 4. patrem, který se těžil jako veliká komora. Když došlo k vypadávání stropu, byly použity geofony, malé seismografy pro sledování důlních otřesů. Bagrování se na dně komory provádělo pomocí dálkového ovládání důlních bagrů, ze stropu vypadlé balvany se rozstřelovaly brizantním pentritem, na černo získaným od armády. Na dně komory zůstaly tři bagry, ale Gábor se podařilo vytěžit. Nakonec se Javorničtí špičkovou havířinu naučili. Další rudné těleso T2 se těžilo několika komorami, ale to už byla labutí píseň ložiska.

Odborné pasáže se mísí citacemi zápisů z dokumentů a osobními vzpomínkami zpovídaných, například závodního Ing. Josefa Kratochvíly a geologa Ivana Bobuly. Je zmíněno dobývání na Příbrami, odkud jsou popsány finty s rudou, jak z nebilančního vozu udělat bilanční. Dobře jsou popsány geologické pasáže knihy, Zdeněk Zachař byl geologem na rudných Zlatých Horách. Milan Janata, který je vývojářem v automobilce, získal časem přehled absolventa horní průmyslovky. Že mu chybí praxe, rozpoznání méně a více důležitého, je paradoxně předností knížky. Ze zápisů vytažené nejrůznější běžné závady, například nedotažené větrací lutny, na to už si nikdo z havířů nevzpomene. Jenže právě menší prohřešky a organizační zmatky dokreslují běžný provoz na šachtě.

Nabízí se srovnání, když jsem dával dohromady Příbramské hornické historky a Příbramské a jiné hornické historky, několik autorů uvádělo, že se ocitli na naládované čelbě. Všichni jen jednou. Jesenický geolog Ivan Babula dvakrát, potřetí se dokonce vyhýbal letícím kamenům při odpalu a taky spadl do volného sypu, což je ověřeno z dalších zdrojů. Jak si to vysvětlit?

Velké těžební závody své zaměstnance systematicky proškolovaly, dozor na pracovištích byl častější a důslednější, zásobování materiálem a lékařská péče byla mnohem lepší než v pohraničním Zálesí. Otto Komárek, zasažený do nohy a boku flecí, který zemřel v nemocnici v Jeseníku, by patrně na zdabořském ZÚNZ přežil. I když těžba uranu na Javornicku probíhala za velmi svízelných podmínek, tamní havíře, až na zmíněného Komárka, asi chránil sv. Prokop, sv. Barbora a další svatí.

Autoři komentují činnost brigád socialistické práce a dalších hnutí, které tvrdily „vše pro pracující.“ Svědectvím, jak to doopravdy bylo, je jejich barevná fotka z roku 2004. U komína na tělese T2, které se těžilo v roce 1967, je zanechané kolečko. V té době se už běžně používaly mnohem bezpečnější škrabákové vrátky.

Javornický uran kromě vlastního dobývání zachycuje, jak se žilo v 50. a 60. letech v pohraničí. Knihu lze objednat na dobírku u autora:
Milan Janata,
tel. 777 793 539,
mail: milan.janata@ekoagromont.cz
Cena je 140 Kč + poštovní poplatky.

[Akt. známka: 2,78 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 25. 03. 2008 | 6323 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server