Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 15.06.2024 do 22.06.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Lojzek

Zápisy ze schůzi

Usneseni výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) ze dne 7.května 2013

Zápis z výroční plenární schůze klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, (KPHMO) konané dne 7.května 2013

Usnesení výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) ze dne 15.května 2012

1.

Výroční plenární schůze bere na vědomí:

1.1

 Zprávu revizní komise

1.2

V diskuzi přednesené připomínky a náměty

2.

Výroční plenární schůze schvaluje:

2.1

Zprávu KPHMO za rok 2011

2.2

Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2011

2.3

Rozpočet KPHMO na rok 2012

2.4

Udělení čestného členství v Klubu Prof. Jiřímu Grygárkovi, CSc.

2.5

Předložený návrh usnesení

3.

Výroční plenární schůze ukládá:

3.1

Výboru KPHMO:

3.1.1

Zabezpečit plnění usnesení plenární schůze, konané dne 15. května 2012

3.1.2

Zabezpečit vytýčené oblasti činnosti a zahrnout je do kalendářního plánu činnosti včetně poboček, termínů kontrol a zodpovědnosti členů

3.1.3

Věnovat zvýšené úsilí získávání finančních prostředků pro činnosti Klubu od kolektivních členů, MěÚ i sponzorů, včetně vyhledávání dalších. K vyvinutí takového úsilí se vyzývá celá členská základna s přihlédnutím k možnostem jednotlivých členů

3.1.4

V průběhu 3. čtvrtletí 2012 provést ověření skutečných příjmů a v této souvislosti i korekce rozpočtu na tento rok s cílem zajištění vyrovnaného rozpočtu

3.1.5

Rozvíjet i v nových organizačních podmínkách dosavadní úspěšnou spolupráci s dalšími organizacemi, úřady a sponzory a vyhledávat k věcné spolupráci další organizace

3.1.6

Ke zvýšení prezentace Klubu a výsledků jeho činnosti využívat kromě ediční činnosti a vydávaného Hornického zpravodaje i médií, zejména vlastních webových stránek

3.1.7

Spolupracovat s hornickými neziskovými organizacemi, sloučenými ve Sdružení hornických spolků ČR

3.1.8

Spolupracovat se zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast Vítkovice při propagaci hornických tradic

3.1.9 Projednat připomínky z dnešní diskuze i jednotlivých vystoupení a zakomponovat je do plánu činnosti Klubu
3.2

Výborům poboček:

3.2.1

Zajistit plnění usnesení z výroční plenární schůze, konané 15.května.2012 a úkoly, rozpracované výborem Klubu

3.2.2

Rozpracovávat vlastní záměry do plánu činnosti pobočky a následně zajistit jejich plnění

3.2.3

Ve spolupráci s výborem KPHMO rozvíjet spolupráci s MěÚ, firmami, organizacemi i jednotlivci v místě činnosti pobočky

3.2.4 K dořešení některých současných problémů v pobočce Petřvald se zúčastní jejího jednání ve čtvrtek 14. června 2012 členové výboru KPHMO
3..3

Všem členům:

3.3.1

Zúčastňovat se akcí, pořádaných či organizovaných Klubem a dle svých možností se iniciativně podílet na jejich přípravě

3.3.2

Pod hlavičkou Klubu vystupovat vždy v souladu s jeho stanovami

3.3.3

Členům se doporučuje, aby pro zrychlení styku s funkcionáři předali své e-mailové adresy jednateli Klubu

 

Projednáno s schváleno na výroční plenární schůzi KPHMO dne 15. května 2012

Zpracovali: Jiří Grygárek a Rodan Broskevič
Ověřil: Josef Vilím v.r.

Mgr.Rodan Broskevič

předseda

 

Zápis z výroční plenární schůze Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, konané dne 15. května 2012

Místo konání: Landek Park v Ostravě-Petřkovicích, býv. Mechanické dílny Hornického muzea se zahájením v 15 hodin

Při prezentaci obdržel každý z účastníků bulletin, vydaný výborem KPHMO „Plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, 15. května 2012“, obsahující přehlednou zprávu o aktuálním stavu členské základny, rozpočet Klubu na rok 2011 a jeho plnění, údaje o členských příspěvcích a sponzorských darech kolektivních členů i jiných příjmech a návrh rozpočtu na rok 2012. Proto již nebudeme tyto údaje publikovat například v Hornickém zpravodaji.

 

Předsednictvo schůze:

Mgr. Rodan Broskevič, předseda Klubu
  Ing. Petr Rojíček, místopředseda Klubu
  Ing. Lumír Plac, ředitel Landek Parku a Dolu Hlubina
  Ing. Jan Vincenec, předseda pobočky Havířov
  Ing. Stanislav Kuba, předseda pobočky Karviná

Před zahájením jednání přednesl jednu ze svých básní s hornickou tematikou Ing. Jaroslav Minka.

 

 

Průběh plenární schůze:

1

Zahájení: Místopředseda Klubu Ing. Petr Rojíček uvítal všechny přítomné členy Klubu i hosty. Poté požádal o minutu ticha jako vzpomínku na členy, kteří v minulém období zemřeli. Pak seznámil plénum s programem schůze, který byl následně schválen plénem.

2

Volba složení komisí:
Mandátová: Ing. J. Minka, R. Krzak
Návrhová: Prof. J. Grygárek, Mgr. Rodan Broskevič
Revizní: A. Felkl, Z. Dudek, R. Krzak
Zapisovatelé: Prof. J. Grygárek, Ing. J. Vincenec
Ověření zápisu usnesení: Ing. J. Vilím

3

Zpráva mandátové komise: Konstatuje, že na schůzi je přítomno 74 členů KPHMO

4

Zpráva revizní komise: Ze zprávy, kterou přednesl A. Felkl vyplynulo, že v činnosti Klubu nebyly v roce 2011 shledány žádné nesrovnalosti

5

Návrh na udělení čestného členství: Čestné členství v KPHMO navrhl výbor Prof. Ing. Jiřímu Grygárkovi, CSc. za mimořádný přístup k rozvoji hornického muzea v Ostravě a hornických tradic. Výroční plenární schůze tento návrh schválila.

6

Předání nových diplomů dříve jmenovaným čestným členům. Přítomným, dříve jmenovaným čestným členům byly předány nové, graficky lépe vyřešené diplomy.

7

Zprávu o činnosti Klubu za rok 2011 s programem na rok 2012 přednesl předseda Klubu Mgr. Rodan Broskevič

8

Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2011 přednesl s využitím údajů, uvedených v bulletinu místo omluveného jednatele K. Budína místopředseda Klubu Ing. P. Rojíček. Ten také uvedl návrh rozpočtu Klubu na rok 2012. Obě zprávy byly schváleny.

9

Z diskuze:

9.1

Ing. Jaroslav Minka přednesl diskuzní příspěvek na téma „Od historie muzea na Landeku až po dnešek“

9.2

Stanislav Žák uvedl některé kritické připomínky ke změně vlastníka Hornického muzea v Ostravě a zdůvodňoval trvání na názvu Hornické muzeum. Připomněl také, že v tomto smyslu zaslal generálním ředitelům Beckovi a Světlíkovi osobní dopis. Zároveň požádal o uvolnění z funkce ve výboru KPHMO s ohledem na uvažované ukončení funkce předsedy pobočky Petřvald.

9.3

Ing. Lumír Plac většinou nesouhlasně reagoval na kritické připomínky S. Žáka

9.4

Ing. Z. Dombrovský uvedl některé náměty na zlepšení práce v KPHMO. Nemělo by se dopustit zrušení pobočky Petřvald. Místopředseda odpověděl, že se výbor nepříznivou situací v této pobočce již zabýval a 14. června 2012 uskuteční výjezdní zasedání v Petřvaldě a pokusí se věc vyřešit na místě.

9.5

Vladimír Markl přednesl svůj příspěvek k činnosti KPHMO a písemně jej předal místopředsedovi Klubu. Jeho připomínky budou projednány na nejbližší schůzi výboru.

9.6

Marie Szottková: Doporučuje dodržení názvu Hornické muzeum v rámci Landek Parku a vyjadřuje uznání těm, kteří se snaží tuto tradici zachovat.

 

Přednesené příspěvky vzali účastníci schůze na vědomí..

10

Návrh usnesení z výroční plenární schůze pak přednesl Jiří Grygárek. Byl schválen a bude spolu se zápisem z této schůze otištěn v Hornickém zpravodaji pro III. čtvrtletí 2012. K dispozici bude také na www.hornicky-klub.info.

11

Závěr: Výroční plenární schůzi KPHMO ukončil v 16.45 hodin předseda Klubu. Poděkoval všem za účast a všechny přítomné pozval na malé hornické občerstvení.

 

V Ostravě dne 15. května 2012

 

Zapsali: Prof. Jiří Grygárek a Ing. J. Vincenec

   

Usnesení výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) ze dne 3.května 2011

1.

Výroční plenární schůze bere na vědomí:

1.1

Zprávu revizní komise k činnosti Klubu v roce 2010

1.2

V diskuzi přednesené pozvánky, názory a poděkování

1.3

Prezentaci k dalšímu vývoji Dolní oblasti Vítkovic, komentovanou Mgr.Broskevičem

2.

Výroční plenární schůze schvaluje:

2.1

Zprávu o činnosti KPHMO za rok 2010 s programem činnosti na rok 2011, přednesenou předsedou Klubu Mgr.Rodanem Broskevičem

2.2

Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2010

2.3

Rozpočet KPHMO na rok 2011

2.4

Doplnění výboru KPHMO o Karla Budína z pobočky Petřvald

2.5

Udělení čestného členství pánům L.Bardoňovi, Ing.O. Štembírkovi a Ing. V.Knopovi

2.6

Předložený návrh usnesení

3.

Výroční plenární schůze ukládá:

3.1

Výboru KPHMO:

3.1.1

Zabezpečit plnění usnesení plenární schůze, konané dne 3.května 2011

3.1.2

Zabezpečit vytýčené oblasti činnosti a zahrnout je do kalendářního plánu činnosti včetně poboček. Zvýšenou pozornost po stránce organizační, finanční i personálního zajištění  věnovat zájezdu na 15.Setkání hornických měst a obcí ČR, které se bude letos konat v  Chodově u Karlových Varů.Dále rozvíjet úspěšně započatou spolupráci se Sdružením  Hornických a hutnických spolků.

3.1.3

Věnovat zvýšené úsilí získávání finančních prostředků pro činnost Klubu od kolektivních členů, MěÚ i sponzorů, které je stále složitější.

3.1.4

Ve spolupráci KPHMO s jeho pobočkami vyhledávat další kolektivní členy Klubu

3.1.5

Rozvíjet i v nových organizačních podmínkách dosavadní úspěšnou spolupráci s dalšími organizacemi, úřady a sponzory.

3.1.6

Ve spolupráci s Nadací Landek resp.Nadací OKD dále rozvíjet publikační činnost Klubu vydáváním zajímavých knižních titulů, které budou zajímat širokou veřejnost

3.1.7

K prezentaci Klubu a výsledků jeho činnosti využívat kromě úspěšně vydávaného  Hornického zpravodaje i medií, zejména vlastních webových stránek www.hornicky-klub.info.Příspěvky k uveřejněn v Hornickém zpravodaji je nejlepší zasílat přímo  některému z členů redakční rady, u webových stránek pak jejich webmasterovi, kterým je Jiří Hrubý (hruby.jiri@homecity.cz nebo hruby.fidin@t-email.cz)

3.1.8

Nadále věnovat pozornost personální problematice Klubu, hlavně získávání nových, zejména mladších členů

3.2

Výborům poboček:

3.2.1

Zajistit usnesení z výroční plenární schůze, konané dne 3.května 2011 a úkoly, rozpracované výborem Klubu

3.2.2

Úkoly z výboru Klubu doplnit o vlastní záměry, zapracovat je do plánu činnosti  pobočky a následně zajistit jejich plnění. I v pobočkách věnovat pozornost publikační činnosti včetně zajišťování článků a zpráv pro vydávaný Hornický zpravodaj a naše www.stránky

3.2.3

Ve spolupráci s výborem KPHMO dále rozvíjet spolupráci s MěÚ, firmami,organizacemi i jednotlivci v místě činnosti pobočky.

3.3

Všem členům:

3.3.1

Zúčastňovat se akcí, pořádaných či organizovaných Klubem a dle svých možností se iniciativně podílet na jejich přípravě

3.3.2

Pod hlavičkou Klubu vystupovat vždy v souladu s jeho stanovami.Ty jsou mimo jiné v plném znění uveřejněny v Hornickém zpravodaji pro 1.čtvrtletí 2011

Projednáno a schváleno na výroční plenární schůzi KPHMO dne 3.května 2011

Zpracovali: Prof. Jiří Grygárek a Ing. Stanislav Kuba
Ověřil: Ing. Josef Vilím

 

Zápis z výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,

konané dne 3.května 2011

Místo konání: Landek Park v Ostravě-Petřkovicích, kompresorovna Hornického muzea se zahájením v 15 hodin

Předsednictvo schůze:        Mgr.Rodan Broskevič, předseda Klubu
                                             Ing. Petr Rojíček, místopředseda Klubu
                                             Ing. Josef Kimer,CSc., ředitel Nadace Landek
                                             Ing.Jan Vincenec, předseda pobočky Havířov
                                             Ing. Stanislav Kuba, předseda pobočky Karviná
                                             Stanislav Žák, předseda pobočky Petřvald
Průběh plenární schůze:

1. Zahájení:Předseda Klubu Mgr.Rodan Broskevič uvítal všechny přítomné členy Klubu i hosty.Po hornické hymně vyzval přítomné o minutu ticha jako vzpomínku na členy Klubu, kteří v minulém období zemřeli. Místopředseda KPHMO pak seznámil plénum s programem schůze.
2. Vystoupení hostů: Zdravice pak přednesli: Ing. Josef Kimer,CSc, za Nadaci Landek a Ing. Lumír Plac za Dolní oblast Vítkovice
3. Volba složení komisí:
                          Mandátová: Ing. J.Minka, R.Krzak Ing. J.Vilím
                          Návrhová: Prof.J.Grygárek, Ing. St.Kuba
                          Revizní: A.Felkl, Zd.Dudek, R.Krzak
                          Zapisovatelé: Prof. J.Grygárek, Ing.J.Vincenec
                          Ověření zápisu usnesení: Ing. J.Vilím
4. Zpráva mandátové komise: Konstatuje, že na schůzi je přítomno 86 členů KPHMO
5. Kontrola usnesení z výroční plenární schůze, konané dne 4.května 2010: Předseda Klubu konstatuje splnění podstatné části bodů. K nesplněným patří nábor nových, mladých členů Klubu a žádost,aby jednotlivé členové dali své emailové adresy k dispozici výboru, aby se urychlil vzájemný styk.
6. Kooptace nového člena výboru: Podaný návrh na členství Karla Budína z pobočky Petřvald ve výboru KPHMO byl výroční plenární schůzí schválen
7. Návrh na udělení čestného členství: Čestné členství v KPHMO navrhl výbor KPHMO pánům Ladislavu Bardoňovi, Ing. Oskaru Štembírkovi a Ing. Vladislavu Knopovi. L.Bardoňovi za dlouholetou práci pro Klub v oblasti foto a videodokumentace, dalším dvěma pak k 90.narozeninám, kterých se dožili v dubnu tohoto roku.
8. Zprávu o činnosti Klubu za rok 2010 s programem na rok 2011 přednesl předseda  Klubu Mgr.Rodan Broskevič
9. Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2010 přednesl místo omluveného A.Konečného místopředseda Klubu Ing.P.Rojíček. Ten také uvedl návrh rozpočtu Klubu na rok  2011. Byl schválen a bude uveřejněn v Hornickém zpravodaji pro III. čtvrtletí 2011 a na www.stránkách Klubu.
10. Ze zprávy revizní komise k činnosti Klubu v roce 2010 vyplynulo, že nebyly shledány žádné závady. Účastníci výroční plenární schůze vzali tuto konstataci na vědomí.
11. Obsáhlou obrazovou prezentaci k dalšímu vývoji Dolní oblasti Vítkovic včetně Landek parku, charakterizující propojení technických památek Ostravy pak komentoval předseda Klubu. Pro přítomné členy byla přínosem
12. Z diskuze:
  Mgr. Josef Marek z ostravského Klubu plynárenské historie informoval přítomné o této problematice a pozval je na výstavu, která se uskuteční na NKP-Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích
  Karel Budín pozval účastníky schůze na zájezd k Setkání hornických měst a obcí ČR, které se uskuteční ve dnech 16. až 18.9. 2011 v Chodově u K.Varů
  Stanislav Žák zdůraznil některé aspekty činnosti petřvaldské pobočky KPHMO v minulém roce a měl některé připomínky k označení Hornické muzeum, které není dostatečně prezentováno.K tomuto problému se do diskuze zapojili také Mgr. Rodan Broskevič a Ing.L.Plac.
  Ing. Josef Kimer,CSc. poděkoval Klubu za nominaci na cenu Český Permon pro rok 2011.
.   Přednesené příspěvky vzali účastníci schůze na vědomí.
13. Usnesení z výroční plenární schůze pak přednesl Jiří Grygárek. Bylo schváleno a bude otištěno v Hornickém zpravodaji pro III. čtvrtletí 2011. K dispozici bude také na www.hornicky-klub.info.
14. Závěr: Výroční plenární schůzi KPHMO ukončil v 17.15. hod. předseda Klubu.Poděkoval všem za účast, popřál všem účastníkům příjemné prožití letních měsíců tohoto roku a všechny přítomné pozval na malé hornické občerstvení.

 

 V Ostravě dne 3.května 2011
Zapsali: Prof. Jiří Grygárek a Ing. J.Vincenec

Příspěvek ke schůzi Mgr.Oldřicha Klepka, který došel výboru dne 4.května e-mailem:

Ke Zprávě o činnosti KPHMO v roce 2010

Zprávu o činnosti Klubu přátel Hornického muzea v roce 2010, zpracovanou předsedou Klubu Mgr.Rodanem Broskevičem i jeho poboček v Petřvaldě, Havířové a Karviné jsme uveřejnili v našem Hornickém zpravodaji pro II. čtvrtletí 2011

 

 

Usnesení výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) ze dne 4.května 2010

1.

Výroční plenární schůze bere na vědomí:

1.1

 Zprávu revizní komise

1.2

V diskuzi přednesené připomínky a náměty

2.

Výroční plenární schůze schvaluje:

2.1

Zprávu KPHMO za rok 2009

2.2

Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2009

2.3

Rozpočet KPHMO na rok 2010

2.4

Návrh na nově upravené a doplněné stanovy

2.5

Návrh na úpravu členských příspěvků pro individuální i kolektivní členu Klubu podle předloženého Příspěvkového řádu

2.6

Výsledky voleb funkcionářů Klubu pro funkční období 2010 až 2012: Předseda Rodan Broskevič, členové: Ladislav Bardoň, Jiří Grygárek, Adolf Konečný, Oldřich Klepek, Roman Krzak, Stanislav Kuba, Jaroslav Minka, Petr Rojíček, Jan Vincenec, Stanislav Žák. Revizní Komise: Břetislav Složek, Arnošt Felkl, Zdeněk Dudek.

2.7

Udělení čestného členství Ing. Jaroslavu Klátovi

2.8

Předložený návrh usnesení

3.

Výroční plenární schůze ukládá:

3.1

Výboru KPHMO:

3.1.1

Zabezpečit plnění usnesení z výroční plenární schůze, konané dne 4.5.2010

3.1.2

Zabezpečit vytýčené oblasti činnosti, rozpracovat je a zahrnout do kalendářního plánu činnosti včetně poboček, termínů kontrol a zodpovědnosti členů

3.1.3

Věnovat zvýšené úsilí získávání finančních prostředků pro činnost Klubu od kolektivních členů, MěÚ i sponzorů, včetně vyhledávání dalších. K vyvinutí takového úsilí se vyzývá celá členská základna s přihlédnutím k možnostem jednotlivých členů

3.1.4

V průběhu 3. a 4.čtvrtletí 2010 provést ověření skutečných příjmů a v této souvislosti i korekce rozpočtu na tento rok s cílem zajištění vyrovnaného rozpočtu

3.1.5

Rozvíjet po organizační i technické stránce dosavadní úspěšnou spolupráci se spolupracujícími organizacemi, úřady a sponzory a vyhledávat k věcné spolupráci další organizace

3.1.6

Ke zvýšení prezentace Klubu a výsledků jeho činnosti využívat kromě ediční činnosti a vydávaného Hornického zpravodaje i médii zejména vlastních webových stránek www.hornicky-klub.info

3.1.7

Nadále věnovat pozornost personální problematice, hlavně získávání nových, zejména mladších členů. U dlouhodobě pasivních členů využívat možností, které umožňují aktualizované, nově schválené stanovy

3.1.8

Projednat připomínky z diskuze i z jednotlivých vystoupení a zakomponovat je do plánu činnosti Klubu

3.2

Výborům poboček:

3.2.1

Zajistit plnění usnesení z výroční plenární schůze, konané 4.5.2010 a úkoly, rozpracované výborem Klubu

3.2.2

Rozpracovávat vlastní záměry do plánu činnosti pobočky a následně zajistit jejich plnění

3.2.3

Ve spolupráci s výborem KPHMO rozvíjet spolupráci s MěÚ, firmami a organizacemi v místě činnosti pobočky

3..3

Všem členům:

3.3.1

Zúčastňovat se akcí, organizovaných Klubem

3.3.2

Pod hlavičkou Klubu vystupovat vždy v souladu s jeho stanovami

3.3.3

Respektovat výzvu členům Klubu, aby se pokusili, každý sám za sebe, získat do Klubu mladšího spolupracovníka se zájmem o jeho činnost

3.3.4

Členům se doporučuje, aby pro zrychlení styku s funkcionáři sdělili své e- mailové adresy jednateli Klubu

 

Projednáno s schváleno na výroční plenární schůzi KPHMO dne 4.května 2010

Zpracovali: Jiří Grygárek a Zdeněk Dombrovský
Ověřil: Josef Vilím v.r.

Mgr.Rodan Broskevič

předseda

 

Zápis z výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,

konané dne 4. května 2010

 

Místo konání: Kompresorovna Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích se zahájením v 15 hodin

Předsednictvo schůze: Mgr.Rodan Broskevič, předseda Klubu
                                         Ing. Petr Rojíček, místopředseda Klubu
                                         Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel Nadace Landek
                                         Ing. Ján Fabián, Ph.D., místopředseda představenstva OKD a.s.
                                         Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava
                                         PhDr.Pavel Hamza, člen kulturní komise rady města Ostrava
                                         Ing. Miroslav Fojtík, ředitel Hornického muzea v Ostravě

Průběh plenární schůze:
 

1. Zahájení:
 

Místopředseda Klubu Ing. P. Rojíček přivítal všechny přítomné členy Klubu a hosty. Po hornické hymně vyzval přítomné o minutu ticha jako   vzpomínku na nedávno zesnulé významné členy Klubu. Poté seznámil plénum s programem schůze.

2.

Vystoupení hostů:

 

Pavel Hamza seznámil účastníky s kandidaturou města Ostravy na evropské hlavní město kultury. V současné době se rozhoduje mezi Ostravou a  Plzní. Ján Fabián zhodnotil současný stav v OKD a.s. a nastínil jeho další vývoj a Miroslav Fojtík uvedl a zhodnotil současné aktivity Hornického   muzea.

3.

Volba složení komisí: Mandátová: Ing. J.Minka, Ing. B.Hedbávný, Ing.J.Vilím
                                        Návrhová: Prof. J.Grygárek, Ing. Zd.Dombrovský
                                        Revizní: B.Složek, A.Felkl, Zd.Dudek
                                        Zapisovatelé: Prof.J.Grygárek a Ing. J.Vincenec
                                        Ověření zápisu: Ing. J.Vilím

4.

Zpráva mandátové komise: Konstatuje, že na schůzi je přítomno 102 členů,z toho dva čestní členové.

5.

Zprávu o činnosti Klubu za rok 2099 s programem činnosti na rok 2010 přednesl předseda Klubu Mgr.Rodan Broskevič.

6.

Zprávu o hospodaření Klubu za rok 2009 přednesl místo nemocného A.Konečného místopředseda Klubu. Upozornil, že byla uveřejněna i v   

 Hornickém zpravodaji pro II. čtvrtletí 2010.

7.

Návrh rozpočtu Klubu na rok 2010 přednesl místo nemocného A.Konečného předseda Klubu. Byl schválen a bude uveřejněn v Hornickém

zpravodaji pro III. čtvrtletí a na www. stránkách Klubu.

8.

 Zprávu revizní komise k činnosti Klubu v roce 2009 přednesl p.Arnošt Felkl. Nebyly shledány žádné závady a členskou schůzí byla schválena.

9.

Návrh na aktualizaci stanov Klubu. Návrh, schválený výborem dne 20.dubna 2010 obdrželi účastníci v tištěné podobě před začátkem schůze. Komentoval jej R.Broskevič, dotazy s pléna zodpověděl P.Rojíček. Aktualizované stanovy pak byly členskou schůzí schváleny.

10.

Návrh na změnu příspěvkového řády, který zpracoval a schválil výbor Klubu dne 20.dubna 2010 přednesl předseda Klubu. Dle tohoto návrhu by  byla od 1.ledna 2011 minimální výše členského příspěvku na jeden kalendářní rok pro registrovaného člena 400 Kč, registrovaného člena-důchodce  nebo studenta 200 Kč a kolektivního člena 5 000 Kč.
Čestní členové jsou od placení členských příspěvků osvobozeni. Z pléna nebylo připomínek, výsledek hlasování: pro změnu 97 členů, proti 1,  zdrželi se 2.

11.

Volby členů výboru Klubu pro funkční období 2010 až 2012: Do výboru byli navrženi: Bardoň Ladislav, Broskevič Rodan, Mgr., Grygárek Jiří, Prof.,Ing.,CSc., Klepek Oldřich,Mgr., Konečný Adolf, Krzak Roman, Kuba Stanislav, Ing. (předseda pobočky Karviná), Minka Jaroslav,Ing., Rojíček Petr,Ing., Vincenec Jan,Ing. (předseda pobočky Havířov), Žák Stanislav (předseda pobočky Petřvald). Všichni navržení členové pak byli všemi   hlasy zvoleni či do funkcí potvrzeni.

12.

Volba předsedy Klubu pro funkční období 2010 až 2012: Do funkce předsedy Klubu pro toto funkční období byl navržen Mgr.Rodan Broskevič,  který byl následně členskou schůzí jednohlasně zvolen.

13.

Volba revizní komise pro funkční období 2010 až 2012: Navrženi byli Složek Břetislav, Felkl Arnošt a Dudek Zdeněk, zvoleni byli všemi hlasy.

14.

Návrh na udělení čestného členství. Čestné členství v KPHMO navrhl výbor Ing. Jaroslavu Klátovi za dlouholetou přínosnou práci pro Klub. Plenární schůze tento návrh všemi hlasy schválila.

15.

 Z diskuze:
- Ing. Jaroslav Minka: Co prezentuje české hornictví před veřejností?
- Ing. Josef Kimer,CSc.: Připomněl a vysoce ocenil skutečnost, že v dubnu letošního roku byl Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě udělen Český Permon. Připomněl také Ing. Stanislava Vopaska, jednoho z iniciátorů vzniku Hornického muzea v Ostravě, který zemřel v červnu roku 2006 a 7.května letošního roku by se dožil 75 let.
- N.N:KPHMO by se neměl zabývat pouze historickými záležitostmi, ale také životnímu prostředí na Ostravsku v současné době.

16.

Usnesení z dnešní výroční schůze pak přednesl Jiří Grygárek. Bylo schváleno a v plném
znění bude otištěno v Hornickém zpravodaji pro III. čtvrtletí 2010. K dispozici bude také
na www.hornicky-klub.info.

17.

Závěr: Výroční plenární schůzi KPHMO ukončil v 17.30 hod. předseda Klubu Mgr.Rodan Broskevič. Poděkoval všem za účast a pozval všechny na malé občerstvení.


V Ostravě dne 4. května 2010

Prof. Jiří Grygárek a Ing.Jan Vincenec

Usnesení výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) ze dne 5.května 2009

1.

Výroční plenární schůze bere na vědomí:

1.1

 Zprávu revizní komise

1.2

Ukončení členství Ing.Zdeňka Dombrovského, CSc ve výboru

1.3 Informaci o provozování vlastních webových stránek www.hornicky-klub.info
1.4 V diskusi přednesené připomínky
2.

Výroční plenární schůze schvaluje:

2.1 Výroční zprávu KPHMO za rok 2008
2.2

Zprávu o hospodaření KPHMO za rok 2008

2.3

Rozpočet KPHMO na rok 2OO9

2.4

Hlavní úkoly a zaměření činnosti KPHMO na rok 2009

2.5

Udělení čestného členství: Ing.Josef Kimer,CS.,Ing.Jaroslav Mencner,Prof.Ing.Pavel Prokop,CSc.

2.6

Předložený návrh usnesení

3.

Výroční plenární schůze ukládá:

3.1

Výboru KPHMO:

3.1.1

Zabezpečit plnění usnesení z plenární schůze ze dne 5.5.2009

3.1.2

Plánovitě zabezpečit vytyčené oblasti činnosti a tyto rozpracovat a zahrnout do kalendářního plánu činnosti včetně poboček,termínu kontroly a zodpovědnosti členů.

3.1.3

Věnovat zvýšené úsilí zajištění finančních prostředků pro činnost klubu od kolektivních členů, MěÚ i sponzorů,včetně vyhledávání dalších.K vyvinutí takového úsilí se vyzývá celá členská základna.

3.1.4

V průběhu 3. a 4 čtvrtletí provést ověření skutečných příjmů a případné korekce rozpočtu na rok 2009 s cílem zajištění vyrovnaného rozpočtu.

3.1.5

Rozvíjet dosavadní úspěšnou spolupráci se spolupracujícími organizacemi a MěÚ a sponzory, a vyhledávat k věcné spolupráci další organizace .

3.1.6

Ke zvýšení prezentace Klubu a výsledků jeho činnosti využívat kromě vydávaného Hornického Zpravodaje a medií zejména vlastních webových stránek www.hornicky-klub.info.

3.1.7

Nadále věnovat pozornost personální problematice KPHMO, včetně poboček.V neposlední řadě je nutno se vyrovnat s dodržováním stanov týkající se pasivních členů.

3.1.8

Za účelem dalšího zracionálnění činnosti Klubu zvážit a případně připravit aktualizaci stanov Klubu.

3.2

Výborům poboček:

3.2.1

Zajistit plnění usnesení z plenární schůze KPHMO ze dne 5.5.2009 a úkoly, rozpracované výborem Klubu.

3.2.2

Rozpracovávat vlastní záměry do plánu činnosti pobočky a následně zajistit jejich plnění.

3.2.3

Ve spolupráci s výborem KPHMO rozvíjet spolupráci s MěÚ, firmami a organizacemi v místě činnosti pobočky.

3..3

Všem členům:

3.3.1

Zúčastňovat se akcí organizovaných Klubem.

3.3.2

Pod hlavičkou Klubu vždy vystupovat v souladu se stanovami klubu.

3.3.3

Respektovat výzvu k členům Klubu ,aby se s ohledem na zvyšující se věkové složení členů pokusili perspektivně každý sám za sebe získat mladšího spolupracovníka se zájmem o naši činnost.

3.3.4

Pomoc při zajišťování finančních prostředků na činnost Klubu dle bodu 3.1.3 je očekávaná od každého člena dle jeho možností.

 

Projednáno a schváleno na výroční plenární schůzi KPHMO dne 5.5.2009

 

Zápis z plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě ,

konané dne 5. května 2009

Místo konání: Kompresorovna Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích Se zahájením v 15 hodin

 

Přítomno: 97 členů KPHMO a hostů

 

Předsednictvo schůze: Mgr. Rodan Broskevič, předseda Klubu

                                         Ing. Petr Rojíček, místopředseda

                                         Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel Nadace Landek

                                         Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava

                                         Ing. St. Kuba, Ing. J. Vincenec, St. Žák, předsedové poboček Klubu

 

Průběh plenární schůze:

 1. Zahájení: Místopředseda Klubu Ing. Rojíček přivítal všechny přítomné členy Klubu a zejména hosty. Vyzval přítomné o minutu ticha, jako vzpomínku na nedávno zesnulé významné členy Klubu. Pak seznámil plénum s programem schůze.

 2. Vystoupení hostů: Ing. Kimer: Krátce zhodnotil současnou situaci období krize, vzpomněl 120. Skok přes kůži v Mostě a 6. setkání hornických a hutnických spolků České republiky, kde zdůraznil na naše poměry neobvyklý vztah čelních vládních politiků na Slovensku k hornictví a udržování s tím spojených tradic. Věří, že současnou situaci Klub ustojí a bude pokračovat v načatém díle.

 3. Výroční zprávu o činnosti Klubu za rok 2008 přednesl Ing. Dombrovský, CSc., předseda Klubu do 31. 12. 2008. Plný text je zveřejněn v Hornickém zpravodaji II/2009. Zdůraznil velice úspěšný rok 20. výročí založení Klubu a významné akce pořádané klubem. Samostatně vzpomněl zesnulého Ing. Podhajského a jeho podíl na úspěších našeho Klubu. Jako odstupující předseda poděkoval všem, kteří se aktivně na činnosti podílejí a také sponzorům, bez kterých by činnost Klubu byla velmi omezená. Popřál celému Klubu do letošního roku hodně úspěchů v činnosti a pevné zdraví.

 4. Zprávu o hospodaření Klubu přednesl A. Konečný. V plném znění je zveřejněna v Hornickém zpravodaji II/2009.

 5. Zprávu revizní komise přednesl p. Schichor. Komise neshledala žádné nedostatky v hospodaření Klubu.

 6. Návrh rozpočtu na rok 2009: A. Konečný seznámil přítomné s plánem na letošní rok, který vychází ze současných podmínek ovlivněných krizovými jevy. Zůstatek z minulého roku je 150 948 Kč a předpoklad celkových příjmů je 946 448 Kč. Program bude v průběhu roku pružně regulován podle skutečnosti, aby na konci roku nebyl ztrátový. Rozpočet bude zveřejněn v Hornickém zpravodaji III/09.

 7. Plán činnosti na letošní rok přednesl předseda Mgr. Broskevič. Vytipoval priority činnosti na rok 2009, zejména pořádání oslavy sv. Barbory, viditelnou účast Klubu na Setkání hornických měst v Jihlavě a další. Poděkoval za vynikající výsledky Klubu za loňský rok předsedovi Ing. Dombrovskému a vyzval všechny členy k aktivnímu přístupu při pořádání klubových akcí.

 8. Udělení Čestného členství Klubu, Mgr. Broskevič: Za dlouhodobou aktivní činnost byli navrženi Ing. Jaroslav Mencner, Ing. Josef Kimer, CSc.a Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., kteří byli plénem schváleni bez připomínek.

 9. Diskuse: Ing. Rojíček informoval o nových internetových stránkách a jejich možnostech pro využití k informacím i propagaci činnosti. Ing. Minka zavzpomínal na začátky Klubu a připomněl jeho současnost. Ing. Vilím poděkoval pořadatelům za zájezd a exkurzi na vodní jámy Jeremenko a Žofie, navrhl publikovat něco z tzv. hornického humoru, jak ze šachet, tak i v návaznosti na publikace Slezského muzea. Připomněl činnost Hornického aeroklubu v Ostravě.

 10. Návrh na usnesení přednesl Ing. Minka. Usnesení bylo přijato jednohlasně všemi přítomnými a bude zveřejněno v Hornickém zpravodaji III/09 spolu s tímto zápisem.

 11. Slavnostní schůzi ukončil v 16.30 hodin Mgr. Broskevič.

 12. V návaznosti na schůzi se od 17.30 hodin uskutečnil v kompresorovně HM druhý Hornický šachťák pod vedením Prof. Prokopa a jeho smečky, při němž se dobře bavila a sílila do 19 hodin.

 

Zapsali dne 5. 5. 2009:

 

                                                                                                                                                                       Ing. Jaroslav Minka a Ing. Jan Vincenec

 

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server