Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 10.10.2021 do 17.10.2021

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Zajištění starých důlních děl na vrchu Slepetné u Hradce nad Moravicí v Moravskoslezském kraji

Jak jsme již informovali čtenáře v článku Těžba stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině, provádějí pracovníci odboru bezpečnosti hornické krajiny z Kajlovecodštěpného závodu ODRA na Ostravsku činnosti zajišťující bezpečnost území ovlivněného negativními účinky starých důlních děl. V rámci montánní turistiky prozkoumali naši technici také oblast ranně středověkého důlního okrsku Slepetné nedaleko Hradce nad Moravicí. V tomto prastarém důlním poli bylo podle historických faktů vyhloubeno údělnými knížaty z rodu Přemyslovců několik šachtic. Při průzkumu na jaře v roce 2007 byl na Slepetné, ve svahu pod starými těžebními jámami, objeven malý otvor, umožňující volný vstup do podzemí. Také přímá svahová úžlabina, vedoucí od objevené díry k nedalekému odvalu, něco naznačovala. V historické zprávě z roku 1772 českého báňského odborníka, důlního rady Antonína Lembergera, byly výskyty starých jam a štol v blízkosti vrchu Slepetné zmiňovány. „Díra do země“ slibovala objevení starého důlního díla!
Pro bývalé karbonské horníky nebyl vstup do podzemí žádným problémem. Byla zde následně objevena mimořádná báňská technická památka – horizontálně ručně ražená štola délky 30 m.
Štola byla při nálezu částečně zatopená a měla pravděpodobně z podsednutí odvodnit staré stříbrné dobývky vyhloubené v 10. a 11. století. Podle historických pramenů získaných z Matice slezské v Hradci nad Moravicí ji nechal razit v roce 1529 nejvyšší horní hejtman Českého království Kryštof z Gendorfu. Štola však nebyla, z důvodů nám neznámých, dokončena. Zjištěná štola Kajlovec, jak zní její současný název, a 5 starých jam na vrchu Slepetné jsou opuštěná důlní díla.

Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl (SDD) a jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zabezpečuje v souladu s horním zákonem v nezbytně nutném rozsahu Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR).

Hradecká štola Kajlovec a jedna stará jáma na Slepetné představovaly bezpečnostní problém. Nezabezpečená SDD se nacházela v blízkosti vyznačené turistické trasy a vznikalo nebezpečí vstupu nebo pádu osob do starého důlního díla. Nezajištěný vstup do štoly a hluboký propad v nálevkovitém ústí jámy Slepetné 4, provázený strukturními změnami nespojitého přetvoření terénu, ohrožovaly zdraví a bezpečnost vlastníka nebo uživatele lesa na Slepetné. Zjištěné skutečnosti bylo nutné bez odkladů oznámit MŽP ČR v Praze.

Stav štoly Kajlovec a jámy Slepetné 4 v době průzkumu: Štola a jáma jsou situovány v katastrálním území Hradec nad Moravicí na kopci Slepetné. SDD se nacházejí vlevo, asi 600 m od silniční komunikace č. 57, směrem z Opavy na Fulnek. Vstup do štoly je v zarostlém svažitém terénu s proláklinou, ve které je situován vstupní otvor do štoly. Štola má charakter podzemní chodby ražené v kameni o šířce cca 0,9 až 2 m a délce cca 30 m. Výška štoly je cca 2,5 – 3 m, přičemž dno je v převážné délce štoly až do výšky 0,5 až 0,6 m zatopeno vodou. Voda se do štoly dostala srážkovou činností a nemá možnost odtékat. Staré důlní dílo štola Kajlovec zřejmě nebylo v minulosti po ukončení těžby likvidováno. Došlo pouze k sesutí ústí. Jáma Slepetné 4 je již zlikvidovaná jáma, která se na povrchu projevuje propadem o průměru cca 8 m a hloubce cca 4 m. Obě SDD sloužila ve své době k těžbě polymetalických rud (Pb — Ag). V okolí SDD nejsou situovány žádné objekty.

Slepetné Dne 15. 6. 2007 bylo šest zjištěných SDD, včetně jejich účinků na povrch, bezodkladně oznámeno s. p. DIAMO, o. z. ODRA na MŽP ČR. O. z. ODRA pak byl vyzván MŽP ČR k podání nabídky na zajištění nebo likvidaci dvou SDD - štoly Kajlovec a jámy Slepetné 4, která nejvíce ohrožovala zákonem chráněný obecný zájem. Cenová nabídka byla ministerstvem akceptována a DIAMO, s. p., o. z. ODRA uzavřel s MŽP ČR smlouvu o zajištění nebo likvidaci štoly Kajlovec a jámy Slepetné 4.

Dne 21. 11. 2007 pověřilo MŽP ČR státní podnik DIAMO, o. z. ODRA zabezpečením SDD, na základě povolení Obvodního báňského úřadu v Ostravě k hornické činnosti, v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., a zákonem č. 61/1988 Sb.
Jako podklady pro zajištění starých důlních děl sloužily registrační listy SDD, rekognoskace SDD v terénu, informace poskytnuté Maticí slezskou - místním odborem v Hradci nad Moravicí a místními obyvateli, katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí o vlastnictví dotčených a sousedních parcel, vyjádření vlastníků parcel a dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy (vyřešení střetů zájmů) a plány zajištění SDD zpracovaných na základě Zadávací dokumentace MŽP ČR.

Pro zajišťovací práce byly stanoveny v okolí SDD bezpečnostní prostory, které byly ohrazeny a opatřeny výstražnými nápisy, štola a jámy Slepetné 1 až 5 byly označeny informačními tabulkami. Po ukončení zajišťovacích prací na SDD byly stanoveny lhůty a způsob provádění kontrol zajištěných SDD a jejich bezprostředního okolí.

U štoly Kajlovec byla odbagrována zemina ze zasuceného přístupu ke štole a z jejího zabořeného ústí. Strojovou úpravou vznikl přírodní štolový portál a berma s rovnou vstupní niveletou, včetně vysvahovaného předštolního terénu, který byl snížen asi o 1,2 m. Odkryté ústí štoly bylo zajištěno kovovou mříží o rozměru 1,0 x 1,1 m s uzamykatelným průlezovým otvorem 0,6 x 0,8 m. Štola byla odvodněna kanalizačním potrubím. Hornina z odkrytého ústí štoly byla po dohodě s lesní správou šetrně rozprostřena na přilehlém svahu mimo původní středověký štolový odval.
Na jámě Slepetné 4 bylo po obvodu nestabilizované propadliny postaveno laťové dřevěné oplocení umístěné na kovových sloupcích. U jámy Slepetné 4 a u zaústění štoly Kajlovec byly umístěny informační tabule se stříškami. Prostory a pozemky využívaných parcel byly po ukončení zajišťovacích prací uvedeny do původního stavu. Po dokončení hornické činnosti bylo ústí štoly a jam geodeticky zaměřeno.
Dne 18. 12. 2007 byla dozorem investora provedena prohlídka dokončené stavby. Přejímací řízení konstatovalo, že práce byly provedeny podle plánu zajištění, jsou ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevné vady, nebo nedodělky.

Objevenou štolu Kajlovec, charakteru vznikající středověké dědičné štoly, lze bez jakýchkoliv pochyb označit za Hradecké báňské unikum. Historie těžby stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině si jistě zaslouží další terénní průzkum nadějných oblastí v blízkosti Hradce nad Moravicí. Pozornost pracovníků odboru bezpečnosti hornické krajiny se nyní upírá přes moravické údolí ke kopci Hanuše naproti vrchu Slepetné, kde mají být další staré jámy, o kterých se A. Lemberger v 18. st. zmiňoval.

Důl Slepetné poskytoval své bohatství údělným moravským knížatům. Těší nás, že i dnes, dávno po vyčerpání stříbrných zásob, není starobylý důl považován za nevítanou přítěž a příčinu problémů, které je nutno řešit neuváženou likvidací. Jsme rádi, že jsme pomohli tyto montánní památky zachovat dalším generacím. Hradecké unikum - štolu Kajlovec a důlní komplex Slepetné, vnímáme na odštěpném závodě ODRA jako jedinečnou technickou a historickou kulturní památku s velkou estetickou hodnotou, zasluhující plné ochrany.

Ing. Radúz Klika

[Akt. známka: 1,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 03. 2008 | 7698 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: DIAMO
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server