Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 02.12.2023 do 09.12.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

* Nápravná opatření – laguny Ostramo

Vydáno dne 20. 12. 2007 (12428 přečtení)

Mimořádný kontrolní den akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ za účasti ministra průmyslu a obchodu Martina Římana

Laguny V pondělí 19. listopadu 2007 se konal v sídle DIAMO, s. p. o. z. ODRA v Ostravě mimořádný kontrolní den akce „Nápravná opatření - laguny Ostramo“ (NO-LO) za účasti ministra průmyslu a obchodu Martina Římana.

Mimořádný kontrolní den byl zahájen ve 14 hodin na skládce odpadů státního podniku DIAMO, tzv. lagun Ostramo prohlídkou lokality. Na pana ministra čekali na skládce odpadů zástupci nabyvatele, tj. státního podniku DIAMO, zhotovitele – členové „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“, dále zástupci MŽP, MPO, MF, Statutárního města Ostrava, KÚ MSK, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky a zástupci tisku.

Ing. Alena Orlíková – manažerka projektu NO–LO z firmy Geosan Group, a. s., vedoucího účastníka „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“, seznámila přítomné s postupem prací od poslední návštěvy pana ministra, která proběhla na skládce odpadů dne 13.7.2007. Od tohoto data byly zejména realizovány tyto práce:

1. Zpracování a předložení dokumentace EIA na MŽP
V uvedeném období byly dokončeny všechny zkoušky a studie potřebné pro dokončení dokumentace EIA. Dopracovaná dokumentace EIA, která splňuje všechny náležitosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byla dokončena v termínu dle Aktualizovaného harmonogramu prací a předána na MŽP dne 31. října 2007.

Dle informací podaných na kontrolním dni Ing. Honovou, ředitelkou odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP, je předložená dokumentace EIA NO-LO zpracována na velmi dobré úrovni, byla rozeslána na všechny dotčené orgány, a pokud vše půjde podle předpokladů, bude dokumentace schválena do cca 4 měsíců.

2. Dokončení spalovacích zkoušek v cementárnách
LagunyV období červenec až říjen 2007 byly realizovány dopravní a spalovací zkoušky v cementárnách v Čížkovicích, Prachovicích a Radotíně. Zkouška v Radotíně potvrdila možnost využití i v cementárně v Mokré (stejný typ kotle, stejný majitel). Všechny zkoušky v cementárnách potvrdily možnost spalování samotné palivové směsi TPS – NOLO 1 v těchto zařízeních.

Pro vyhodnocení vlivů spalování alternativního paliva TPS-NOLO 1 na životní prostředí byly provedeny spalovací zkoušky v energetických zařízeních typu: granulační kotel, fluidní kotel, cementářská pec. Dosud byly spalovací zkoušky úspěšně provedeny v Elektrárně Dětmarovice, Energetice Třinec, cementárnách v Hranicích, Čížkovicích, Prachovicích a Radotíně. Zhotovitel vede další jednání pro možnost rozšíření kapacity spalovacích koncovek.

Pan ministr zdůraznil, že je velmi pozitivní, že proběhly spalovací zkoušky na všech plánovaných zařízeních, a že lze předpokládat, že termín odstranění lagun – 31.12.2010 bude dodržen.

3. Stavby nepodléhající EIA
Byla zpracována dokumentace pro územní řízení pro stavební objekty a provozní soubory, které je možné realizovat před ukončením procesu EIA. Jedná se o přípravu území, přípojky médií, oplocení, komunikace, zpevněné plochy, přemístění dočasné dekontaminační stanice do nově vybudované haly apod. Zároveň byly v průběhu měsíce října dokončovány práce na projektové dokumentaci pro stavební řízení.

V měsíci srpnu bylo vydáno stavební povolení pro stavbu plynové přípojky včetně nabytí právní moci. Dne 27. 9. 2007 vydal magistrát města Ostravy územní rozhodnutí na stavební objekty nepodléhající EIA (nabytí právní moci dne 6. 11. 2007).

V měsíci říjnu byl realizován atmogeochemický průzkum, který je nutné realizovat před počátkem výstavby sanačního areálu. Stavební povolení stavebních objektů nepodléhajících EIA bude vydáno do konce roku 2007.

Byla provedena prohlídka pozemku bývalé skládky MIÚ (městského investičního útvaru), kde budou stavby realizovány. V současné době byly zahájeny stavební práce na výkopu pro plynovou přípojku, a byla vytýčena plocha pro stavbu haly dekontaminační stanice. V lednu 2008 budou na pozemku MIÚ zahájeny stavby dekontaminační stanice, přípojek médií, oplocení, komunikací a zpevněných ploch.

4. Neutralizace kalů přímo v lagunách
Zpracování kalů Ve dnech 23. až 27. července 2007 byl proveden pilotní test a následná zkušební výroba alternativního paliva TPS-NOLO 1 efektivnější technologií zpracování kalů pomocí mobilního zařízení, spočívající v neutralizaci kalů vápnem v lagunách Ostramo „in situ“ a následné výrobě paliva mísením s uhlím. Tato nová technologie umožní zkrátit realizační fázi odtěžby a zpracování odpadů z lagun Ostramo. Pilotní test prokázal použitelnost dané technologie a nevýznamný dopad na životní prostředí.

Ing. Orlíková prezentovala výsledky neutralizace kalů přímo v lagunách, a zdůraznila, že touto metodou dojde k urychlení odtěžení kalů z lagun a tím i dodržení plánovaného termínu pro odstranění lagun.

5. „Malá EIA“ - zjišťovací řízení pro záměr odtěžení 16 000 t kalů z lagun
Cílem zjišťovacího řízení je dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona nebo nikoliv.

V měsíci říjnu 2007 bylo na KÚ MSK podáno oznámení záměru poloprovozní zkoušky subdodavatelem BYDOZA CZ, s. r. o. Záměrem oznámení bylo legislativní projednání zkušební výroby paliva TPS-NOLO pod názvem „Zařízení k vývoji nového výrobku (alternativního paliva) na lagunách Ostramo“ z odtěženého množství 16 000 tun kalů z lagun a jeho uplatnění v koncovém energetickém zařízení ještě před ukončením legislativního procesu a vydáním stavebního povolení pro záměr NO-LO. Zkušební výroba by umožnila ověřit předpokládaný výkon mobilního technologického zařízení před uzavřením závazných smluvních vztahů s odběrateli alternativního paliva.

MŽP požadovalo zpětvzetí oznámení záměru z důvodu možného vzniku potíží při souběžném projednávání dopracované dokumentace EIA NO-LO a zjišťovacího řízení záměru, podaného subdodavatelem BYDOZA CZ, s. r. o. Oznámení bylo staženo. Znovu bude podáno v nejbližší době (cca 2 – 3 týdny).

Paní ředitelka Ing. Honová připustila možnost samostatného projednání záměru poloprovozní zkoušky a její schválení odborem životního prostředí a zemědělství KÚ MSK. Pro realizaci této akce samostatně mimo projednávání předložené dokumentace EIA budou ještě zástupci zhotovitele - firmy Geosan Group jednat přímo na MŽP.

V rámci prohlídky lokality proběhla přímo v areálu lagun Ostramo i neformální tisková konference pana ministra Martina Římana se zástupci médií.

Po prohlídce lagun se účastníci mimořádného kontrolního dne přesunuli do sídla o. z. ODRA, kde proběhla v konzultační místnosti oficiální tisková konference za účasti pana ministra Martina Římana, generálního ředitele s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiřího Ježe, paní ředitelky Ing. Honové z MŽP, pana náměstka primátora města Ostravy Ing. Madeje a zástupců SČO.

Převážná část dotazů ze strany zástupců tisku a televize směřovala k termínu dokončení akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“.

Pan ministr zdůraznil, že z průběhu kontrolního dne ale zejména z výsledků spalovacích zkoušek, zkoušky neutralizace lagun a z vyjádření Ing. Honové k předložené dokumentaci EIA vyplývá, že dodržení konečného termínu odstranění lagun do 31.12.2010 je reálné.

Pan náměstek Ing. Madej řekl, že intenzivní působení pana ministra na realizaci prací akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ je zárukou dodržení plánovaného termínu odstranění lagun.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Zpracoval: Ing. Josef Havelka

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server