Dny evropského dědictví na o. z. ODRA

Autor: Ing. Libor Jalůvka <(at)>, Téma: DIAMO, Zdroj: Ing. Libor Jalůvka, MBA, Vydáno dne: 22. 12. 2015

Barbora

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále stoupající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

     Letos byl s. p. DIAMO, o. z. ODRA, poprvé požádán vedením statutárního města Karviná o zapojení památek ve správě o. z. ODRA dislokovaných v areálu bývalého Dolu Barbora v katastru obce Karviná–Doly do akcí EHD zajišRovaných městem. Důl byl zařazen do EHD na základě unikátnosti dochovaných objektů. S vedením města bylo již v červenci dohodnuto, že 12. září 2015 zajistí o. z. ODRA komentované prohlídky areálu Barbora v hodinových intervalech od 10,00 do 17,00 hodin. Historii dolu i města Karviná měla zároveň přiblížit i výstava instalovaná společně pracovníky města a o. z. ODRA v opravených prostorách budovy strojovny a kompresorovny.

Barbora

Zájem veřejnosti pak předčil očekávání, když během zářijové soboty za krásného slunného počasí navštívilo Dny evropského dědictví v areálu Dolu Barbora celkem 535 návštěvníků. Již ve tři čtvrtě na devět čekalo před vrátnicí více než 130 nedočkavých zájemců o prohlídku areálu. Dostavili se a zavzpomínali nejen bývalí zaměstnanci dolu, ale i milovníci památek všech věkových kategorií z Karviné i ostatních míst naší vlasti. Všichni byli nadšeni nejen ze stavu památkových objektů, ale i z toho, že areál dolu byl poprvé zpřístupněn široké veřejnosti. Příchozí zhlédli v prostorách kompresorovny výstavu dobových fotografií dokumentující historii šachty i města a během komentovaných prohlídek se seznámili s výsledky úsilí o. z. ODRA o zachování kulturního industriálního dědictví. Během výkladu se seznámili rovněž i s náplní činnosti DIAMO, s. p., při útlumu uhelného hornictví v regionu. Četné dotazy během prohlídek směřovaly nejen do oblasti historie, ale i na budoucnost areálu a jeho využití a mnoho dotazů se týkalo také vztahu našeho podniku k činnosti OKD, a. s. Dokladem toho, že se celá akce vydařila, byla nejen spokojenost návštěvníků, ale i poděkování vedení našeho závodu ze strany představitelů statutárního města Karviná. O průběhu akce byla široká veřejnost informována nejen v tisku, ale i v regionálním vysílání rozhlasu a televize.

Barbora

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zapojení o. z. ODRA do akce takového významu, využíváme této příležitosti, abychom mohli i čtenáře našeho občasníku seznámit s památkami na Dole Barbora (původně založen v roce 1898 arcivévodou Albrechtem pod názvem důl Austria). V areálu zůstaly zachovány 4 nemovité kulturní památky, které jsou všechny ve správě o. z. ODRA. V následujícím textu je uveden stručný popis jednotlivých památkově chráněných objektů:

– Těžní věž výdušné jámy – jedná se o 48 m vysokou ocelovou těžní věž vzpěrového typu, kterou tvoří příhradová nýtovaná konstrukce. Byla postavena po vyhloubení jámy v roce 1908. Těžní budova z roku 1910 byla z důvodu havarijního stavu v roce 2006 odstraněna. V roce 2009 byla věž opravena a opatřena nátěrem.

– Strojovna, kompresorovna – největší stavební objekt lokality (půdorys cca 2000 m2), který byl zkolaudován v roce 1911. Budova tvořená ocelovou nýtovanou konstrukcí s hrázděným zdivem je rozdělena do dvou částí (kompresorovna a strojovna) a je již bez technologie. Jedná se o největší budovu kompresorovny v ostravsko- karvinském revíru s jedinečnými dominantními okny a fasádou vyzdobenou dochovanými architektonickými prvky – zubořezy a pilastry. Budova byla postupně od roku 2011 opravována v součinnosti s orgány státní památkové péče. Otvory v podlaze v 1. nadzemním podlaží po vyklizených strojích byly zaceleny, objekt byl staticky zabezpečen, byla provedena oprava věžičky, střechy, venkovních schodišť, obvodového pláště budovy včetně oken, vnitřní omítky včetně výmalby a v současnosti provádí naši pracovníci nátěry střešní ocelové vazníkové konstrukce a jeřábové dráhy uvnitř budovy. Kvalita dosud provedených oprav byla hodnocena pracovníky Národního památkového ústavu Ostrava jako vzorová z hlediska splnění požadavků státní památkové péče.

– Kotelna (sklad) – větší stavební objekt obdobného vzhledu a konstrukce jako vedlejší objekt kompresorovny. Budova byla zkolaudována v roce 1910 a je v současnosti využívána o. z. ODRA jako sklad. V roce 2014 byla provedena oprava střechy spojená s výměnou krytiny. V současnosti probíhají opravy obvodového pláště budovy včetně oken a nátěrů ocelových konstrukcí, vnitřních omítek s výmalbou a opravy vnitřních vestaveb s termínem jejich ukončení k 30. listopadu 2015.

Barbora

– Těžní věž vtažné jámy typu Walsum – 52,3 m vysoká ocelová těžní věž unikátní ocelové nýtované konstrukce postavená v roce 1950. Po odstranění poškozené těžní budovy a navazujících přilehlých objektů v roce 2012 zde proběhly v minulém a v tomto roce opravy ocelové konstrukce těžní věže a její nátěr. Opravy a nátěr byly z větší části zajišťovány v roce 2015 vlastními pracovníky.

V části areálu spravovaného o. z. ODRA byly ostatní nevyužitelné objekty mimo vrátnici odstraněny, plochy po demolicích zatravněny a areál byl v roce 2013 nově oplocen.

Pracovníci o. z. ODRA doufají, že akce tohoto druhu vzbudí nejen zájem široké veřejnosti, ale i podnikatelů a především představitelů města Karviná o tento areál, který skýtá značné možnosti využití.

Ing. Libor Jalůvka, MBA
odbor přípravy a realizace útlumu, o. z. ODRA