Sanace štol v rámci projektu na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Zdroj: Ing. Alena Orlíková, Vydáno dne: 09. 11. 2015

Od roku 2010 probíhá dodavatelsky v ostravsko-karvinském revíru dlouhodobý projekt pod označením 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“. Projekt je dozorován ze strany státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA v pozici právnické osoby a ze strany supervizora Ministerstva financí České republiky, které je zadavatelem veřejné zakázky. Zhotovitelem je Sdružení „Velký metan“ se svými subdodavateli zřad ostravských odborných firem, zabývajících se hornickou činností.

Na stránkách občasníku DIAMO se vracíme k realizaci tohoto projektu opět po roce, abychom si tentokrát přiblížili podrobněji dílčí projekt 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“, který byl v uplynulém roce zdárně uzavřen.

     Po ukončení hornické činnosti ostravské, petřvaldské a v části karvinské dílčí pánve ostravsko-karvinského revíru v letech 1991 – 1994 byla mimo likvidace hlavních důlních děl uzavřených dolů postupně prováděna likvidace starých důlních děl (SDD) a štol. V současnosti je v ostravské dílčí pánvi evidováno 64 uzavřených štol, z nichž některé prochází v blízkosti povrchu a v lokalitách občanské zástavby.

Štoly procházející v blízkosti povrchu, kde pokryvný útvar dosahuje mocnosti jen několika metrů až prvních desítek metrů, představují pro danou lokalitu riziko plynoucí jak z případné ztráty stability jejich nadložních vrstev s možností jejich propadu, tak i znekontrolovatelného výstupu metanu prostupujícího narušeným nadložím.

Dílčí projekt 35/D2 zahrnoval výběr čtyř štol, které svým uložením nejvíce ohrožují možným propadem nadložních vrstev občanskou zástavbu, s následným provedením sanace – statickým zajištěním vytipovaných štol základkovou směsí.

Míru nebezpečí jednotlivých štol a jejich světlíků ústících na povrch vyhodnotil zhotovitel v roce 2011 nejprve v přípravné etapě podle hlediska situování ve vztahu k povrchu a občanské zástavbě a vybraných 18 štol dále posoudil zhlediska:
• reálné možnosti ztráty stability terénu nad štolami a nezaloženými a nezasypanými světlíky v důsledku zborcení profilu štoly nebo světlíku,
• reálné možnosti přepravy a nasazení technických zařízení (vrtné stroje apod.) do míst vhodných a dostupných pro zajištění štoly,
• reálné možnosti výstupů důlních plynů znez likvidovaných štol a světlíků na povrch a případně i do objektů občanské i průmyslové zástavby,
• možnosti horizontální komunikace důlních plynů, uvolňovaných při exploataci uhlí.

Po důkladném zhodnocení míry rizika pro povrchové i podpovrchové stavební objekty bylo stanoveno následující pořadí sanace vybraných starých důlních děl, resp. vybraných rizikových úseků štol:

SDD č. 389 JAKLOVECKÁ DĚDIČNÁ ŠTOLA
Štola byla vybrána k sanaci, protože v úseku pod objektem autosalonu PEUGEOT u fotbalového stadionu Bazaly může v případě propadu do štoly dojít k narušení stability terénu a tím i nepříznivě ovlivnit stabilitu objektu.

SDD č. 1279 ŠTOLA HUBERT
Tato štola byla založena na karbonském okně při úpatí svahu vrchu Landek a byla vedena dovrchně do masivu kopce. Ústí štoly bylo pravděpodobně zavaleno v rámci terénních úprav při stavbě rodinného domu. Úsek štoly nad předmětným domem až po zajištěnou místní komunikaci nebyl sanován. Účelem zajištění štoly bylo zamezit rozvolnění nadloží štoly v tomto úseku a tím i ohrožení stability domu.

SDD č. 506 DĚDIČNÁ ŠTOLA SVATÁ BARBORA
Tato štola byla již v předchozích letech zaplněna cementopopílkovou směsí v úseku pod správní budovou Věznice Heřmanice až po ulici Orlovskou. Ulice Orlovská zůstala nezajištěna proti vlivu možného propadu nadloží štoly a následného narušení stability povrchu, což bylo účelem navržené sanace.

SDD č. 794 ŠTOLA KLEINPETER
Zajištěné ústí štoly je situováno ve sklepním prostoru rodinného domu mezi ulicemi Údolní a Pod Landekem při úpatí západní strany svahu Landek a štola je směrována v bezprostřední blízkosti dalšího rodinného domu do tělesa vrchu Landek. Plynové zajištění bylo uskutečněno prostřednictvím odplyňovacího vrtu. Předmětem sanace bylo zajištění stability podloží rodinného domu.

Zajištění rizikových úseků vybraných čtyřech štol v rámci vydaných povolení hornické činnosti probíhalo postupně v letech 2012 a 2013. Realizací zaplavení volných prostor certifikovanou cementopopílkovou směsí byla zvýšena stabilita přilehlého zemního tělesa a nadloží štoly.

V průběhu realizace zabezpečovacích prací v rámci dílčího projektu 35/D2 nastala vzhledem k finančním úsporám možnost rozšíření výběru čtyř štol o další štolu, kterou je staré důlní dílo SDD č. 394 Schodová jáma. Tato štola byla obsažena v užším výběru 18 štol určených k sanaci v rámci přípravné etapy zpracované v červnu 2011. Zhotovitel zpracoval metodickou změnu Realizačního projektu 35/AKT, na jejímž základě mohly být tyto uspořené finanční prostředky využity pro zajištění páté štoly z původního výběru rizikových štol. Metodickou změnu doporučili k realizaci zástupci právnické osoby DIAMO, s. p., o. z. ODRA společně se zástupci supervize. Souhlas k realizaci vydali i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a následně provedení prací schválilo v prosinci 2013 Ministerstvo financí.

Zajištěné ústí štoly se nachází ve vzdálenosti cca 25 m západně od zlikvidované a zajištěné jámy Jindřich. Štola, která sloužila jako přístupová cesta horníků do těžní oblasti dolu Jindřich, byla podle vybavení nazvána Schodová jáma (Treppen Schacht). Její likvidace byla ukončena v roce 1890. Štola byla pravděpodobně zlikvidována tak, že ve spodní části bylo odstraněno cihlové zdivo, ústí bylo zasypáno hlušinou a zdemolován vchod. V novodobé historii (po roce 1990) bylo uvedené SDD zajišt’ováno ve dvou etapách. V první etapě v roce 1998 se jednalo o zajištění samovolného odvětrávání prostoru Schodové jámy po vyhlášení mimořádné události – výronu metanu. Ve druhé etapě v roce 2002 byla provedena instalace nuceného odvětrávání prostoru jámy pomocí odsávací jednotky umístěné v technickém domku na povrchu.

Cílem změny dosavadního zajištění SDD byla realizace souboru technických a organizačních opatření směřujících k eliminaci bezpečnostních rizik provozu instalovaného odvětrávacího zařízení s náročnými podmínkami zajišt’ujícími jeho provoz v oblasti, kde se rozvíjí výstavba obytných domů. Na základě povolení hornické činnosti byl v roce 2014 realizován komplex prací, které zahrnovaly:
• zřízení plynové cesty realizací dvou odplyňovacích vrtů, a to svislého VM – OV Schodová jáma a šikmého VM – OV č. 107 s napojením obou vrtů pod úrovní terénu do jednoho společného odfukového komínku,
• vybudování aktivního odplyňovacího systému s automatizovaným provozem – podzemní ventilátorové komory vybavené ejektorem a snímači metanu s napojením ejektoru do odfukového komínku (AOS Schodová jáma),
• zhotovení uzavírací betonové zátky, vyplnění volných prostor certifikovanou cementopopílkovou směsí,
• demontáž původního technického domku, zřízení elektro přípojky, realizace ohrazení podzemní ventilátorové komory a terénních úprav do stavu dohodnutého s majitelem pozemku.

Projektované práce byly dokončeny v srpnu 2014. Pracovníci odboru bezpečnosti hornické krajiny o. z. ODRA připravili následně podklady pro podání návrhu na zrušení stavební uzávěry po ukončeném zajištění SDD 394 Schodová jáma. Podklady byly doplněny o zpracovaný „Doplněk Plánu zajištění – realizace zabezpečení starého důlního díla 394 – Schodová jáma na katastrálním území Slezská Ostrava, týkající se informací vyžadovaných příslušnými báňskými předpisy podle § 11 Vyhlášky č.52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ Po jeho potvrzení ze strany OBÚ byl dán legislativní podklad pro možnost zrušení dříve stanovené stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu SDD 394 Schodová jáma.

Zástupci DIAMO, s. p., o. z. ODRA podali v únoru 2015 na Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, návrh na zrušení stavební uzávěry po ukončeném zajištění SDD 394 Schodová jáma, protože po realizaci konečného zajištění SDD v roce 2014 ztratilo stávající bezpečnostní pásmo svůj význam z pohledu eliminace rizika ztráty stability v okolí ústí štoly Schodová jáma. V květnu 2015 vydal příslušný úřad Územní opatření č. 1/2015 dopisem Magistrátu statutárního města Ostravy č. j. SMO/159436/15/ÚHAaSŘ/Chu ze dne 20. 5. 2015. Předmětem územního opatření je zrušení stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla „Schodová jáma“ v celém jejím rozsahu s neomezenou dobou trvání. Odštěpný závod ODRA tímto krokem přispěl významnou měrou k plnění stanoveného dílčího cíle Projektu 35/AKT – zajistit pro vlastníky lepší využitelnost pozemků, dotčených bývalou hornickou činností. Potvrdil tak, že svým přístupem v oblasti zajišt’ování důlních děl přispívá k dobrému jménu státního podniku DIAMO, nositele ocenění „Společensky odpovědná firma 2014“.

Ing. Alena Orlíková, o. z. ODRA
odbor bezpečnosti hornické krajiny