Česká Pisa, kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná Doly.

Autor: .. <(at)>, Téma: Informace, Zdroj: Zpracoval: Vlaďa Malý, Vydáno dne: 19. 09. 2015

kostel

Světová rarita, kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné - Doly, věž šikmější než světoznámá věž v italské Pise.

Vykopáním těchto došlo k poklesu terénu na této ploše a dnes je zde prohlubenina 34 m pod tehdejší niveletou (viz schematický obrázek), z větší části zatopená vodou, nebo zavezená haldovinou. V celkovém pohledu na krajinu to však tak nepůsobí, protože se jedná o velmi rozsáhlou plochu, několika set hektarů, tak ty přechody a zvlnění terénu nejsou příliš nápadné a zaznamenávají je jen geodeti.

Na jedné z těchto šikmých ploch stojí i tento kostel se zmíněným odklonem. Původně byl určen ke zbourání, ale zásluhou magistrátu města Karviná a památkářů se podařil jeho zápis mezi chráněné památky a v letech 1994 – 1996 byl restaurován a stavba byla zpevněna. Na celkové rekonstrukci se finančně podíleli město Karviná a Ústav památkové péče.

kostel kostel kostel kostel

To, že při poddolování kostela a jeho tak velikém poklesu nedošlo k jeho nenapravitelné devastaci, svědčí o technických znalostech a technickém umu inženýrů OKD při vedení dobývacích prací pod tímto objektem.

Aby nedošlo k poškození zdiva jeho nadměrným rozpraskáním a kostel se nezřítil, musely být hornické práce vedeny tak, aby odrubávání uhelných slojí bylo vedeno časově souvisle a pokles terénu byl pozvolný, nepřerušovaný, v co největší souvislé ploše. Po vydobytí jedné sloje se mohlo s dobýváním další, podložní, sloje s časovým odstupem, až došlo k uklidnění, zhutnění a stabilizaci propadlého nadloží vydobyté sloje. Dobývání muselo probíhat ve velkých souvislých plochách a nesmělo se zastavit v místech, kde by se hrana dobývané plochy zastavila pod nadzemním objektem – kostelem. Na takovém místě by se kostel „rozlomil“.

kostel kostel kostel kostel

Rekultivaci terénu provedla firma Rekultivace, dceřiná společnost OKD, a.s. Náklady na rekulti-vaci hradily OKD, tehdy ještě státní a.s. z fondu škod a náhrad, který v té době musely ze zákona tvořit všechny firmy a společnosti ve státě, které svojí podnikatelskou činností nějakým způsobem poškozovaly krajinu a přírodu.

kostel kostel

Terénní úpravy na přilehlé ploše kolem kostela byly ukončeny v roce 2000. Byly provedeny tak, že se terén srovnal do vodorovné plochy a vydláždil. Z toho důvodu se musela navést zemina na jižní stranu kolem kostela tak, že se terén od severní strany směrem na jih nasypal a tak se jižní část kostela dostala pod úroveň nového terénu a opticky se tak zvýraznil jeho odklon od svislice.

kostel

Ve vnitřku kostela úpravy spočívají ne horizontálním vyrovnáním podlahy, oltářního stolu a lavic do vodorovné roviny, což zvýrazňuje odklon vertikálních linií od svislice.

Následující snímky jsou fotografovány tak, že je zachována horizontální poloha podlahy, schodištních stupňů, oltářního stolu a lavic.

Nějakým šťastným řízením osudu byl v době v době privatizace OKD pozemek v katastru nemovi-tostí zapsán jako majetek karvinské Římsko-katolické farnosti, nebo opomenutím nebyl zapsán jako majetek OKD, a.s. Tím se vyhnul zprivatizování OKD, a.s. a nestal se majetkem uhlobarona Bakaly. Jinak by dnes již patřil jedné americké realitní společnosti, která, věrna americkému smyslu pro měření hodnot, včetně kulturních, uměleckých a historických hodnot, začíná u ceny a končí u zisku.

Budiž za to chvála pánu Bohu!

Zpracoval: Vlaďa Malý