Rekultivace kalových nádrží Pokrok

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 05. 2011

Pokrok

Jedná se o komplex šesti bývalých kalových nádrží úpravny Dolu Julius Fučík, které se nacházejí na lokalitě Pokrok, o celkové rozloze 6,76 ha. V důsledku vyhlášeného útlumu byl provoz úpravárenského komplexu zastaven a v roce 1996 byl také ukončen provoz kalových nádrží. Po vytěžení usazených uhelných kalů byl prostor nádrží a přilehlých ploch připraven k rekultivaci území.

Rekultivace území byla zahájena v r. 2001, komplexně ukončena bude v prosinci letošního roku. Po převzetí tohoto závazku od OKD v r. 2002 bylo rozhodnuto, že technická rekultivace bude provedena z převážné části vlastními pracovníky našeho o. z.

PokrokNádrže č. 2 – 6 byly rekultivovány v letech 2001 – 2007. V rámci přípravy území bylo provedeno kácení dřevin, odstranění panelových účelových komunikací a odstranění betonových patek. Nádrže byly následně zavezeny schváleným výplňovým materiálem (beton, cihla, PRESTAB), překryty biologicky oživitelnými zeminami a zatravněny. Celkem bylo využito 176 000 tun výplňových materiálů včetně zemin.

Jelikož v průběhu technické rekultivace docházelo k postupnému odcizení kovového oplocení, bylo navrženo vybudování ochranného valu. Tento val oddělil otevřený prostor rekultivovaných kalových nádrží od komunikace a tím zamezil vjezdu nepovolaných vozidel na rekultivovanou plochu a zřizování černých skládek. Ochranný val byl odvodněn pomocí odvodňovacího příkopu a podvrtu pod komunikací včetně realizace odvodnění potrubím DN 300 do stávající zamokřené plochy. Ochranný val byl pro lepší zapojení do okolního terénu zatravněn a v rámci biologické rekultivace osázen keři.

Pokrok

Jako poslední byla zahájena rekultivace nádrže č. 7. V listopadu 2005 byla plocha nádrže schválena jako zařízení k využívání odpadů. V letech 2008 – 2010 byla nádrž č. 7 zavezena schváleným výplňovým materiálem (beton, cihla, zemina a kamení, PRESTAB). Celkem bylo využito 55 000 tun výplňových materiálů.

V letošním roce zbývá provést překrytí nádrže č. 7 a přilehlé plochy kulturní zeminou ze stávajících zemníků, v množství 11 000 tun. Po modelaci terénu bude provedeno zatravnění. Celkové množství využitých výplňových materiálů v rámci technické rekultivace bude činit 246 000 tun. Výplňové materiály byly dodávány k uložení jak z vlastních demoličních akcí prováděných pracovníky DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, tak byly zajištěny dodavatelsky na základě smluvních vztahů s výnosy za uložení schváleného výplňového materiálu.

V rámci biologické rekultivace byla prováděna údržba pozemků, a to celoplošným kosením 2x ročně, kosením valu, celoplošným vyžínáním v prostoru keřů, hnojením keřů a nátěrem proti okusu.

Rozpočtové náklady z roku 1999 činily 49 366 000 Kč (dle Projektové dokumentace). Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto provádět práce převážně vlastními pracovníky, byly předpokládané náklady na realizaci stavby odhadnuty na 7 870 000 Kč. Skutečné náklady na realizaci stavby byly nakonec ovlivněny výnosy za uložení schváleného výplňového materiálu, klesly pod odhadované náklady na realizaci stavby a tímto došlo k výrazné úspoře státních finančních prostředků.

Doufáme, že se nám toto náročné dílo podaří, čímž odstraníme negativní následky důlní činnosti a navrátíme krajinu k jejímu plnohodnotnému využití. Po ukončení budou následně zrekultivované pozemky nabídnuty odštěpným závodem ODRA k prodeji.

Z přiložených fotografií si lze udělat představu, jak tato plocha vypadala před zahájením prací, v době rozpracovanosti a jak vypadá nyní.

Ing. Jan Pastrňák