Ministr životního prostředí Mgr. Pavel Drobil na "Lagunách Ostramo"

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 08. 2010

Laguny

Na svou první návštěvu Moravskoslezského kraje přijel dne 29. července 2010 v nové funkci ministra životního prostředí Mgr. Pavel Drobil.

Představitelům vedení města a Moravskoslezského kraje předložil návrhy, jak zlepšit ovzduší v tomto regionu s tím, že v rámci mimořádné výzvy MŽP budou pro tyto účely vyčleněny z fondu EU – Operačního programu životní prostředí 4 miliardy korun.

Odpoledne pak během své návštěvy zavítal pan ministr Drobil na laguny Ostramo. Za s. p. DIAMO jej společně přivítali RNDr. Kamila Trojáčková, náměstkyně ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce, a Ing. Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA v Ostravě.

Laguny    První kroky pana ministra směřovaly k sanovaným lagunám. Zde při první zastávce byl pan ministr seznámen s používanou technologií přepracování kalů z lagun na alternativní palivo a s typy paliv, které má zhotovitel certifikovány jako výrobky. Společně s výkladem mohl pan ministr sledovat zavápňování laguny R1 a projíždějící automobily s vyrobeným palivem GEOBAL 3, dopravovaným v zaplachtovaných kontejnerech k vlečce, kde jsou kontejnery překládány na speciální železniční vozy. Pan ministr Drobil se zajímal o důvody posunu dílčích i konečného termínu sanace, který byl potvrzen stanoviskem MŽP. Zástupci GEOSAN GROUP, a. s., jako hlavní důvod posunu termínu pro odtěžení náplně lagun o jeden rok uvedli problémy s odbytem vyráběného paliva, o které je v současné době minimální zájem. Současně uvedli, že mají uzavřeny smlouvy pouze s polskými odběrateli, a to na odbyt 70 tis. t. Proto požádali pana ministra o pomoc při uplatňování alternativních paliv vyráběných z odtěžovaných kalů v tuzemských spalovacích zařízeních. Pan ministr tuto pomoc přislíbil.

Laguny

Po odtěžení náplně lagun bude sanace pokračovat dekontaminací zemin z jejich podloží a dotčeného okolí, a to technologií nepřímé termické desorpce. Proto se po úvodním seznámení s výrobou paliva pan ministr přesunul k právě dokončované technologii termické desorpce. V hale předúpravy materiálu pro tuto technologii si vyslechl od zástupců dodavatele její princip a také nové skutečnosti, které nastaly při ověřovacích zkouškách na poloprovozním zařízení. Touto novou skutečností je uvolňování vodíku při postupném zahřívání kontaminovaných zemin. Z tohoto důvodu budou před vlastním spuštěním technologického zařízení nutné úpravy, které by zajistily bezpečný provoz.

Laguny

Ing. Havelka seznámil pana ministra s problematikou kontaminace v širším okolí sanovaných lagun. Ani po odstranění lagun nebude problém této lokality zcela vyřešen, neboC v sousedství se nachází další kontaminované areály. V případě areálu bývalého Ostrama se jedná o podobnou kontaminaci jako je v podloží a okolí lagun. Proto sám pan ministr uvedl, že se přímo nabízí možnost využití budované termické desorpce, popř. dalších technologií, v budoucnu pro odstraňování i zátěží v okolí. Dalším tématem diskutovaným v souvislosti s kontaminací širšího okolí lagun byla možnost využití fondů EU pro identifikaci této kontaminace, která se začíná projevovat již v současnosti při provozování vybudovaného drenážního systému. Jak uvedla RNDr. Trojáčková, možnost využití zdrojů EU pro analýzu rizik území navazujících na areál lagun Ostramo by významně přispěla k objasnění rozsahu kontaminovaných ploch a transportních cest kontaminantů. Čerpání dotací z fondu EU bude řešeno s Magistrátem města Ostrava.

Laguny

Součástí sanace lagun Ostramo je také sanace horninového prostředí a s tím související dekontaminace podzemních vod. S postupem sanace podzemních vod pana ministra stručně seznámili zástupci firmy Aquatest, a. s. V doprovodu vedoucího provozu Ing. Konečného se pan ministr přímo v provozu seznámil detailně nejen s technologií čištění podzemních vod, ale i vod lagunových. Ministr Drobil ocenil moderní technologické zařízení a znovu podtrhl možnost jejich dalšího využití v budoucnosti k odstranění ekologických zátěží v okolí.

Na závěr své návštěvy na lagunách Ostramo poskytl pan ministr informace o své návštěvě v Moravskoslezském kraji zástupcům televize a dalším sdělovacím prostředkům.

Ačkoliv je sanace lagun Ostramo jednou z nejsložitějších a nejnáročnějších akcí k odstranění staré ekologické zátěže v ČR, bylo to úplně poprvé, co ministr životního prostředí tuto lokalitu osobně navštívil. Zástupci s. p. DIAMO tuto skutečnost před panem ministrem velice ocenili.