Práce na Pokroku ukončeny

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: DIAMO, Vydáno dne: 14. 05. 2010

Demoliční práce v areálu Pokrok na Ostravsku ukončeny.

PokrokV únoru 2009 byla zahájena v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje.

V únoru 2009 byla zahájena v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje stavba „Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – areál Pokrok“ financovaná z prostředků Ministerstva financí České republiky. Zhotovitelem akce byla ve výběrovém řízení zadávaném ministerstvem v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vybrána firma DAV, a. s. Předmětem plnění byly demoliční práce, spočívající ve snesení objektů pozemního a průmyslového stavitelství, které vzhledem k ukončení těžby uhlí na dané lokalitě přestaly plnit svou funkci. Objekty určené k demolici se nacházely v areálu Pokrok, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, kat. území Petřvald u Karviné.

    Odstraňování objektů bylo prováděno na výškovou úroveň –1,5 m od okolního terénu nebo po základovou spáru.
Jednalo se o následující nevyužívané objekty:
objekt č. 3 – strojovna těžního stroje
objekt č. 5 – rozvodna
objekt č. 7 – strojovna kompresorů
objekt č. 9 – výměník, stará kotelna
objekt č. 10 – komín
objekt č. 22 – třídírna, drtírna
objekt č. 44 – administrativní budova
objekt č. 54 – jeřábová dráha
objekt č. 63 – zadní vrátnice.
Pokrok

Celá akce byla náročnější tím, že v objektech č. 3 a 7 byly umístěny movité kulturní památky, těžní stroj s měničem z roku 1941 a turbokompresor z roku 1948, které bylo nutno před samotnou demolicí odborně demontovat a přemístit na nová stanoviště do strojovny a kompresorovny v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě. Součástí zakázky byly rovněž stavební úpravy v budovách na Hlubině a smontování památek. Demontáž a zpětnou montáž těžního stroje a turbokompresoru dozorovala odborná firma Ing. FLIMEL – FLIREX BRNO mající dlouhodobé zkušenosti a reference v oblasti demontáží, přeprav a montáží rozměrných historických strojů a zařízení. O průběhu demontáže, stěhování a montáže těžního stroje a turbokompresoru jsme již naše čtenáře informovali v prosinci minulého roku.

Pokrok

Součástí dodávky bylo rovněž odstranění obj. č. 10 – komínu pomocí trhacích prací velkého rozsahu. Dále odpojení objektů od energetických přípojek a od podzemních a nadzemních inženýrských sítí, ochrana rozvodů podzemních vedení inženýrských sítí, zůstávajících v provozu, proti pojezdu stavebními mechanizmy, odvoz stavební suti na řízenou skládku a kovového šrotu do sběrny, urovnání ploch po demolici s terénem, návoz zeminy v tlouš$ce 0,2 m a zatravnění ploch.

Demoliční práce byly provedeny v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu Petřvald, což bylo potvrzeno kolaudací bez zjištěných závad. Závěrem lze konstatovat, že práce probíhaly bez větších komplikací dle harmonogramu prací, a to jak ve věcném, tak i finančním plnění. Stavba byla ukončena 31. 3. 2010 ve smluvně stanoveném termínu a během tohoto období nedošlo na stavbě k žádné mimořádné události. Díky citlivému přístupu zhotovitele – firmy DAV, a. s. nedocházelo v průběhu demolic k stížnostem ze strany místních občanů a okolních firem na zvýšený hluk nebo prašnost. Realizace demolic v areálu Pokrok umožňuje prodej uvolněných pozemků a jejich další využití pro realizaci plánovaných podnikatelských záměrů, což přispěje k snížení nezaměstnanosti v tomto regionu.