Jáchymov 16. století

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Hornické, Vydáno dne: 13. 03. 2010

Jaroslav Jiskra vydal pro Sokolovskou uhelnou, a. s. publikaci Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století, s jáchymovskými osobnostmi a první báňskou školou.

Je to čtivá, graficky velmi pěkně udělaná knížka, určená širší veřejnosti. Obecně srozumitelnou formou popisuje těžbu stříbrných rud, jejich úpravu a až po ražbu mince v jáchymovské mincovně, známé jsou například šlikovské tolary. Navazuje na Jiřího Majera tím, že zasazuje zdejší těžbu do celoevropského kontextu a středověkých dějin, zmíněna je například bitva s Turky u Moháče v roce 1526, kde padl Ludvík I. Jagelonský, ale také jeden ze Šliků, ukazuje propojení jáchymovských a saských těžařů, kteří se dohromady snažili udržet mzdy havířů na jednotné nízké úrovni, zmiňuje se o hornických bouřích. Autorovi se podařilo vytáhnout řadu zajímavostí z kronik. Vedle počtu dolů a počtu horníků v nich zaměstnaných, vzpomíná na jednoho loupežníka, popisuje tresty za krádeže a za cizoložství, i opětované pokusy královské komory zjednat pořádek. V dobách největšího rozkvětu Jáchymova ve městě žilo cca 18 000 lidí, v roce 1533 pracovalo na 914 dolech 4113 havířů, ale pak následoval pozvolný úpadek, žíly byly nejbohatší nahoře, v cementační zóně, s postupující hloubkou kovnatost ubývala. Většina důlních děl byla mělkých a pracovalo na nich pár lidí, ale bohatší žíly těžilo několik desítek havířů. Jiskra popisuje první dmychadla a čerpadla, některé obrázky přebírá z Agricoly, ty se doplňují s barevnými fotografiemi modelů, jako je model žentouru s koňským pohonem, nebo model velkovrátku, poháněného vodním kolem. V knize zobrazeným mihadlem šla přenést pohybová energie na několik set metrů, například od vodního kola k čerpadlu.

    V závěru knihy Jiskra představuje významné jáchymovské osobnosti, prvním je Georgius Agricola (1494–1555), autor dvanácti knih o hornictví a hutnictví, druhým Johannes Mathesius (1504–1565), protestanský pastor, sběratel minerálů, autor Jáchymovské kroniky z let 1516 až 1563, posledním Lazar Erckel (1530–1594), perkmistr a mincmistr, autor knihy o prubířství. V poslední kapitole popisuje autor začátek báňského školství v roce 1719, čtyři žáci získávali během tříletého studia, jehož součásti byla praxe v českých, slovenských a německých dolech, znalosti z hornictví, důlního měřičství a hutnictví.

Jaroslav Jiskra střídá několik úhlů pohledu. Zaujalo mne jeho pátrání, proč se důlnímu vozu říká hunt, nebo hledání Agricolových příbuzných. Tyto zajímavosti a zprávy z kronik oživují zásadní montanistické a historické informace, které v textu jsou, a tím přibližují hornickou minulost řadovému čtenáři. Kniha má 135 stran, text doplňuje řada soudobých i starších fotografií, původních grafik a nákresů.

Otto Hejnic