ODRA se loučí s HLUBINOU

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Petr Chudoba, o. z. ODRA, Vydáno dne: 20. 11. 2009

Hlubina

ODRA se loučí s areálem bývalého Dolu Hlubina

Středisko Povrch odštěpného závodu ODRA zajišťuje v rámci správy svěřeného majetku mimo jiné údržbu, opravy, demolice, pronájem a převody nevyužívaného majetku v areálech bývalých černouhelných dolů s ukončenou likvidací důlních děl. K těmto areálům patří také bývalý Důl Hlubina o celkové rozloze 6,5 ha v katastrálním území Moravská Ostrava. V červenci roku 2007 o převod jižní části areálu Hlubina požádal Národní památkový ústav, který od svého záměru v červenci 2008 upustil. Tento převod byl po celou dobu připravován pracovníky o. z. ODRA formou změny práva hospodařit s majetkem státu. V červenci roku 2008 současně požádal o převod celého areálu bývalého Dolu Hlubina Moravskoslezský kraj. Tento převod majetku, který bude realizován k 31. 12. 2009 formou darovací smlouvy – nemovitý majetek a formou kupní smlouvy – movitý majetek, byl schválen příslušnými orgány DIAMO, s. p., jeho zakladatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu a převod nemovitého majetku také Vládou ČR, usnesením č. 852 ze dne 29. 6. 2009. Účetní hodnota převáděného majetku je 58 129 595,00 CZK.

      Jižní část areálu bývalého Dolu Hlubina je součástí národní kulturní památky Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, kterou prohlásila vláda svým nařízením ze dne 19. 7. 2002.

Tato unikátní industriální památka, která svými objekty a technickým zařízením zachovává jedinečnou historickou, technickou a výtvarnou hodnotu, je nezaměnitelným symbolem města Ostravy, resp. celého Moravskoslezského kraje a bývá často nazývána „ostravskými Hradčany“. Její mimořádná hodnota a výjimečnost spočívá především v jedinečnosti přímého funkčního propojení těžby uhlí a zpracování železa. Jedná se o technologický celek dokládající bezprostřední návaznost a nepřetržitou kontinuitu těžby uhlí, výroby koksu a výroby surového železa na jednom místě.

V roce 1828 byly založeny Vítkovické železárny a v roce 1852 v jejich těsné blízkosti založil S. M. Rothschild Důl Hlubina, jako zdroj paliva do vysokých pecí. Důl Hlubina byl mimo jiné jedním z nejhlubších dolů v ostravském revíru (hl. 1022,6 m). Od té doby na sebe celý technologický tok navazoval v jediném průmyslovém komplexu. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly po celou dobu provozu pásové dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty. Těžba uhlí zde byla ukončena v roce 1991 a v roce 1998 se zastavil provoz vysokých pecí.

Z celkového rozsahu převodu majetku na Moravskoslezský kraj, tj. 16 objektů zapsaných v katastru nemovitostí a 5 objektů nezapsaných v katastru nemovitostí, je 10 objektů prohlášených národní kulturní památkou a 4 kulturní památkou. Součástí převodu jsou také movité národní kulturní památky – 4 ks vodotrubných kotlů GARBE, elektrický turbokompresor ETK 10 Breifeld – Daněk a těžní stroj ŠKODA Plzeň, včetně měniče střídavého proudu na stejnosměrný. V současné době se v areálu bývalého dolu Hlubina kompletují rovněž movité kulturní památky, turbokompresor a těžní stroj včetně příslušenství, které jsou zde převezené z areálu bývalého dolu Habsburk (Pokrok). Tyto movité kulturní památky budou dotvářet celkový komplex výše jmenované národní kulturní památky.

V areálu bývalého Dolu Hlubina se nacházejí rovněž objekty, které zůstanou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má DIAMO, s. p. Tyto budou v souladu se schváleným plánem Technické likvidace, na základě demoličních výměrů, odstraněny z prostředků MF ČR v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje. Dodavatelský prováděné demoliční práce budou dozorovány o. z. ODRA. Mezi tyto objekty se řadí také budova trafostanice, ze které jsou realizovány dodávky el. energie všem subjektům v areálu, a proto bude nahrazena kioskovou trafostanicí. Její stavební část bude po výstavbě převedena darovací smlouvou na Moravskoslezský kraj /technologické zařízení a rozvody jsou v majetku společnosti NWR Energy, a. s./. V rámci převodu majetku k 31. 12. 2009 se Moravskoslezský kraj zaváže akceptovat budoucí stavbu kioskové trafostanice, poskytnout veškeré přístupy na pozemky, souhlasy s umístěním a další náležitosti pro stavební řízení.

V areálu bývalého Dolu Hlubina se nacházejí tři zlikvidovaná hlavní důlní díla, Hlubina těžní v budově těžní jámy, Hlubina větrní v budově výdušné jámy a Hlubina větrní č. 1 v budově kompresorovny. Správu těchto zlikvidovaných hlavních důlních děl bude i nadále zajišťovat o. z. ODRA. Přístup k těmto jámám za účelem jejich kontroly a údržby bude smluvně ošetřen v rámci převodu nemovitostí.

Areál bývalého Dolu Hlubina není jen významnou industriální památkou, která aspiruje dokonce na zápis do světového dědictví UNESCO, ale současně se jedná o lokalitu živou. Je využívána nejen pro muzejní, galerijní a kulturní akce, ale také pro podnikatelské aktivity. V současné době se v areálu bývalého Dolu Hlubina nacházejí objekty ve vlastnictví fyzických a právnických osob a k objektům a pozemkům ve správě DIAMO, s. p. je uzavřeno 32 nájemních smluv. Veškerá práva a povinnosti z těchto smluv vyplývající budou převedeny spolu s majetkem na Moravskoslezský kraj, 33 uzavřených kupních smluv na odběr vody a tepla, bude ukončeno k 31. 12. 2009 a odběratelé je budou nově uzavírat s nabyvatelem technologických rozvodů a budoucím dodavatelem medií, tedy s Moravskoslezským krajem. Areál Hlubina je střežen fyzicky a některé objekty jsou navíc zabezpečeny elektronickou ostrahou.

DIAMO, s. p., o. z. ODRA v areálu Hlubina dosud realizoval nejen schválený plán Technické likvidace, ale také zajišťoval obnovu památkově chráněných budov a jejich účelné využití v komerční sféře nebo ke konání kulturních a společenských akcí. Moravskoslezský kraj, který převezme majetek v areálu Hlubina, může díky svým nadregionálním aktivitám, realizací infrastrukturních projektů a možnostem integrovat lokalitu do rozvojového území a znásobit její využití pro laickou i odbornou veřejnost. V budoucnu se tak může stát tato lokalita ještě významnějším kulturně společenským centrem.

Petr Chudoba, o. z. ODRA