Pahorek - upomínka na starý odval

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 09. 2009

Po těžbě uhlí na Karvinsku vrací společnost OKD krajinu přírodě a lidem.

Odval

Název stavby Rekultivace území Křemenec je odvozen od místního názvu lokality Na Křemenci na rozhraní Karviné-Dolů, Doubravy a Orlové.

Odval

V prostoru severně od státní silnice I/59 Ostrava - Karviná, v sousedství bývalého Dolu Doubrava bylo v 80. letech využito poklesové kotliny k vybudování systému kalových nádrží sloužících jako čistírna odpadních vod pro veškeré odpadní vody ze závodu Doubrava. Nádrže dostaly název podle zaniklé osady Dembina, která musela ustoupit těžbě uhlí. Územím v minulosti protékala ve svém počátečním úseku Doubravská stružka, jejíž původní koryto je dnes skryto pod vysokými násypy hlušiny. Za pramen vodního toku Doubravské stružky je dnes považován zatrubněný výtok pod tělesem železniční vlečky Lazy - Doubrava nad areálem obalovny živičných drtí.

      V souvislosti s ukončením činnosti závodu Doubrava a postupnou likvidací jeho povrchových objektů pozbyla ČOV své funkce a bylo rozhodnuto celé území o rozloze 40 ha rekultivovat. Hlavní náplní rekultivačních prací bylo vytvarování nového reliéfu krajiny pomocí násypů výplňového materiálu. K tomu byla použita důlní hlušina v objemu 1,1 mil. m3 jednak z produkce Dolu ČSA a jednak z roztěžení starého odvalu přímo v místě rekultivace. Jako upomínka na starý odval tak zůstal v území pouze malý pahorek se stožárem elektrického vedení VVN, ze kterého je pěkný výhled po okolí. Upravený terén byl překryt vrstvou zeminy a zatravněn, poté následovala výsadba rozptýlených skupin stromů a keřů. Na základě požadavku ochránců přírody byla v území ponechána vodní plocha v prostoru původní tzv. vyrovnávací nádrže jako stabilizující prvek ekologické vyváženosti krajiny.

Rekultivační akce byla zařazena do programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, celkové náklady vynaložené na obnovu krajiny představovaly 100 mil. Kč. Rekultivované území v současné době čeká na své další využití podle představ a záměrů vlastníka pozemků, tj. společnosti RPG RE Property, v souladu s Územním plánem města Karviná.

Vlasta Vaculíková