Laguny a odval Heřmanice

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 07. 2009

Laguna

Laguny, drén v rafinérii a odval Heřmanice.

O sanaci lagun Ostramo po bývalé rafinerii a sanaci doutnající haldy Heřmanice, na kterých se DIAMO, s. p. , o. z. ODRA v Ostravě podílí, tiskneme převážně odborné články, s popsanými technologickými postupy a řadou přesných údajů.

Dren

Cílem mé návštěvy 5. června v Ostravě, je zachytit probíhající práce v reportážní zkratce. Doprovázejí mne Ing. Kamil Prokeš, specialista inženýringu sanací a Dr. Ing. Petr Jelínek, vedoucí odboru ekologie. Na laguně R 2 právě probíhá neutralizace in situ, tedy v místě. Pracuje zde hydraulické míchací zařízení umístěné na rameni pásového bagru, ALLU PM 500. U něj stojí ALLU PF 7+7, což je mobilní zásobník a současně tlakový dávkovač vápna s dvěma kontejnery, každý o objemu 7 metrů kubických. Vápno se zamíchává do obsahu laguny, tzv. sludge a dochází k neutralizaci.

Dren      Co je nového? Je zřetelný rozdíl hladin, mezi lagunou R3, kde na zaolejované hladině plavou polystyrenové desky spojené dráty, zabraňující přistávání vodních ptáků. Hladina na laguně R 2 je světlejší a je níže, část zde uloženého sludge byla přepracována na alternativní palivo TPS NOLO a odvezena. Míchač ale už stojí několik metrů uvnitř laguny. Jakým způsobem se bude dál obsah zhruba 5 metrů hluboké laguny neutralizovat a posléze těžit?

Ing. Prokeš: "Při zkušební výrobě 40 000 t paliva, která byla ukončena 28. 2. 2009 se bohužel nepotvrdil původní záměr, který počítal s tím, že se celý stabilizační systém ALLU bude moci volně pohybovat po zavápněné části lagun. Únosnost stabilizovaných kalů není dostatečná, proto se zhotovitel rozhodl na vybudování čtyř přístupových cest (mol) přes celou šířku laguny R2. Mola budou konstruována z převápněných kalů, mezivrstvy tvořené geotextílii a roznášecích rohoží, vyplněných vhodným materiálem z lokality. Šířka jednotlivých mol bude cca 9 m a mezi jednotlivými moly bude vzdálenost 20 m. Z těchto mol pak bude dostupná celá plocha laguny R2 a bude tak umožněno technologické zpracování a odtěžení veškerých kalů".

Molo

Na vleku u laguny vidím šapu, která se používá k zavrtávání vrtů v nezpevněném terénu. Jdeme po hrázi mezi lagunami R2 a R3, na druhé straně je vidět nový objekt čistírny podzemních vod. Sanaci lagun nyní řeší sdružení firem Čistá Ostrava. Na dostavbu drenu pod bývalou rafinerií Ostramo se dostaneme z druhé strany, cestou mezi jejími rozpadajícími se objekty. Drén buduje firma Zakládání staveb.

Dren se buduje v nesoudržném prostředí, které tvoří zvodněný štěrkopísek. Na rozpracovaném úseku je vidět celý průběh prací, vzadu čouhají ze země ještě nezatlučené larseny. Po štětování se meziprostor mezi stěnami z larsenů vybírá speciálním bagrem... Raději nechám popis prací na odborníkovi.

Ing. Prokeš: "Budované vodní dílo – drén s označením HNO2 navazuje na v minulosti realizovaný drén HNO1, který v celkové délce 580 m kopíruje patu hráze lagun, přilehlou ke kolejišti ČD. Celková délka právě budovaného drénu HNO2 bude 348 m a v jeho linii bude situováno celkem 8 čerpacích jímek. Tam, kde není možné z technických důvodů drén realizovat, bude tento systém doplněn o dalších 7 vrtaných čerpacích studní. Vlastní práce na drénu se zjednodušeně dají popsat jako zavibrování štětových stěn do nepropustného jílového podloží a vytvoření uzavřených sekcí o průměrné délce 25 m a šířce 1800 mm, jejich postupné odtěžení do hloubky cca 9,5 m, vybudování čerpacích jímek, řízený zásyp drenážním materiálem, v zóně kolísání hladiny podzemní vody pak položení drenážních trubek a jejich zaústění do čerpacích jímek. Následuje dosypání drenážním materiálem po úroveň původního terénu a vytažení štětovnic".

Ing. Prokeš pak s námi projíždí areál bývalé rafinerie, ve které pracoval a vysvětluje, kde stála která technologie. Je zajímavé, že za relativně krátkou dobu dokázala příroda, vítr, déšť a zakořeňující se stromy, jednotlivé průmyslové objekty zdevastovat. Na kraji bývalé rafinerie minerálních olejů se postupně zdvihají betonové sloupy budoucího dálničního mostu, který povede nad kolejištěm. Ruku si zde podává architektura 19. a 21.století.

Na odvalu Heřmanice

Halda

Některé části odvalu šachty Heřmanice jsou na omak teplé. Z deseticentimetrové trhliny v haldě stoupá kouř, kolem výduchu se tvoří sekundární minerály. Kusy bývalých proplástků i doprovodných hornin jsou tvrdé a mají načervenalou barvu, jsou vypálené, podobně jako cihly v cihlářské peci.

Ing. Jelínek říká: "To je důvod, proč odval hoří," a ukazuje kousek černého lesklého uhlí, další vzorek uhlí začíná připomínat koks.

Halda

"Zkoušeli jsme haldu na povrchu utěsnit, aby se k doutnajícím ložiskům nedostal vzduch, ale výsledek byl spíše problematický. Endogenní termické procesy v tělese odvalu zlikvidovaly v exponovaných lokalitách veškerou vysázenou i náletovou zeleň. Nyní se "horká" halda rozebírá. Materiál z její stěny se převáží na mezideponii, kde se rozhrne a vychladne. Tato haldovina se pak používá jako podkladový a výplňový materiál pro zemní práce.

Zatím bylo z odvalu Heřmanice zpracováno a odvezeno 950 tisíc tun haldoviny. Odběratele máme. Předpokládám, že naše koncepce, kdy na místo doutnajícího odvalu po čase znovu vybudujeme plně využitelnou krajinu dle územního plánu, bude nakonec oceněna úřady i občany," vysvětluje Dr. Ing. Jelínek.

Otto Hejnic