ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Pavel Vostarek, Vydáno dne: 12. 05. 2009

STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ s. p. DIAMO ZA ROK 2008

Výtažek z celkového hodnocení s.p. DIAMA.

KONTAMINACE POVRCHU A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Uhelné lokality a laguny o. z. ODRA Ostrava
Kontaminace 19 areálů po těžbě a zpracování černého uhlí na Ostravsku byla upřesněna kontrolním vzorkováním a analýzou zemin a podzemních vod v letech 2005 až 2007. Výsledky prokázaly, i přes celkově příznivý vývoj přirozené atenuace, přetrvávající lokální, prostorově omezené znečištění zemin, horninového prostředí a částečně též podzemních vod v 8 lokalitách a areálech bývalých důlních provozů. Jedná se o lokality Žofie a Barbora a areály Koblov, Hrušov, Pokrok, Paskov, Šverma – Mariánské Hory a Trojice. Převážně jde o zbytkové nadlimitní znečištění zemin nepolárními extrahovatelnými látkami

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2008 došlo v rámci DIAMO, s. p., k celkovému nárůstu produkce odpadů téměř o 4 000 tun. Tento stav byl způsoben především zvýšenou produkcí odpadů z dokončení plánovaných demolic nevyužitelných objektů na o. z. ODRA Ostrava a častější likvidací černých skládek.

NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Uhelné lokality a laguny o. z. ODRA Ostrava
Rovnoměrným čerpáním byl systém proudění důlních vod uveden do stabilních podmínek. Chemizmus důlních vod je ovlivňován pouze heterogenitou prostředí. V retenčních prostorách dolů se postupně utváří vertikální zonálnost vod. V ostravské dílčí pánvi je akumulováno okolo 19,5 mil. m3 důlních vod a v petřvaldské dílčí pánvi je to okolo 3,6 mil. m3 důlních vod. Ve vodní jámě Jeremenko dochází vlivem zapojování dalších ploch do hydraulického systému k vyplavování síranových iontů ze zoxidovaných partií a tím k nárůstu salinity důlních vod; obsah chloridových iontů se naopak snižuje. Ve vodní jámě Žofie se stabilizovala objemová aktivita radia. Lokalita jámy Barbora je z hlediska přítoků zcela autonomní. Nadlimitní obsah amonných iontů v podzemní vodě lokality ČOV Heřmanice byl zaznamenán již v minulosti, nicméně nárůst koncentrace tohoto iontu v červenci a říjnu 2008 je pravděpodobně způseben vlivem intenzivního odtěžování uhelných kalů vlastníkem předmětného pozemku. Na skládce odpadů s. p. DIAMO – laguny Ostramo je v zájmovém prostoru a jeho okolí hlavní zvodeň vázána na údolní terasu řeky Odry. Znečištění podzemních vod v sanačním drénu má stabilní úroveň.

Podrobnější informace jsou na webu s.p. DIAMA:

http://www.diamo.cz/download-document/83-info-diamo-zp08