Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 04. 2009

Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 zasedalo v Příbrami Sdružení hornických a hutnických spolku CR pod vedením perkmistra Cechu příbramských horníku a hutníku Ing. Miroslava Šťastného, předsedy obvodního bánského úřadu v Příbrami.

Sdružení bylo založeno v roce 2006 a jeho cleny jsou tyto spolky a nadace:
- Cech příbramských horníku a hutníku, Příbram,
- Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, Most,
- Hornicko-historický spolek, Planá u Mariánských Lázní,
- Hornicko-historický spolek Stříbro,
- Nadace Georgie Agricoly, region Slavkovský les, Horní Slavkov,
- Společnost přátel Rudolfova, Rudolfov,
- Spolek Prokop Příbram,
- Spolek severočeských havířů, Most.

      Cílem sdružení je reprezentace clenu ve Sdružení evropských horníku a hutníku, koordinace spolupráce se spolky obdobného zaměření v České republice a v zahraničí, společná propagace spolkové činnosti zaměřené na hornictví, hutnictví a na související odborné činnosti v rámci mest, obcí a regionu České republiky, seznamování veřejností s historií a tradicemi hornictví a hutnictví obcí, mest a regionu v rámci kulturních, společenských a naučných akcí v místech sídla a v regionu, cílevědomá spolupráce s obcemi a městy při přípravě a realizaci dalších ročníku. Setkání hornických mest, obcí a spolku, výměna zkušeností a vzájemné doplňování svých programu a cílu a organizování společných jednání s cílem předávání informací a koordinace akcí, pobádaných v běžném kalendářním roce.

Členům sdružení zůstává v plném rozsahu subjektivita v souladu s jejich platnými a registrovanými stanovami nebo statuty, protože sdružení je volné seskupení spolku společností, cechu a nadací, které ve smyslu Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nemá zatím právní subjektivitu. Na zasedání bylo rozhodnuto, aby vedení sdružení začalo pracovat na provedení volného seskupení na občanské sdružení. Sdružení svým založením a svou činností nesleduje vytvoření konkurenčního prostředí vůči stávajícím sdružením, spolkům a nadacím, působících na území České republiky.

Na zmíněném zasedání dne 13: listopadu 2008 byly do sdružení přijaty tyto nadace, sdružení a spolky:
- Nadace Landek Ostrava,
- Klub přátel Hornického muzea Ostrava,
- Cech příbramských hutníku olovářů, Kovohutě Příbram,
- Spolek Řimbaba v Bohutíně.

Tím se počet clenu sdružení rozrostl na dvanáct. Jako čestný clen byla dále přijata Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU, kterou na zasedání zastupovala Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.

Sdružení hornických a hutnických spolku je otevřeným seskupením, a proto se do něho muže přihlásit kterýkoli spolek nebo organizace, které mají ve svých stanovách a programech činnosti shodné nebo podobné s cílem sdružení.

Za hornickou Ostravu se zasedání zúčastnili: za Nadaci Landek Ostrava Ing. Josef Kimer, CSc., za KPHM Ing. Zdenek Dombrovský, CSc. a Mgr. Rodan Broskevič.

Ing. Josef Kimer, CSc.