Renovace Hlubiny

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 04. 2009

Koupelny

Staré těžní věže jsou již v novém kabátě nátěry čtyř těžních věží ve správě o. z. ODRA již byly provedeny. Všechny zmíněné těžní věže jsou prohlášeny za kulturní památky. Dominantní místo mezi nimi zaujímá 50m vysoká těžní věž jámy Hlubina 2 vzpěrové konstrukce v areálu národní kulturní památky. Finanční prostředky na nátěr byly poskytnuty z dotací Ministerstva kultury České republiky a Statutárního města Ostravy. Od října se nově šedočerně natřená věž jámy Hlubina postavená v roce 1924 opět stala důstojnou dominantou nejen areálu národní kulturní památky, ale celé Ostravy.

Od července 2008 po přidělení dotací z „Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky“ pokračovaly v areálu Hlubina práce na obnově budov staré rozvodny, starých koupelen mužstva a kompresorovně. S ohledem na rozsah prací a finanční náročnost probíhá obnova uvedených objektů postupně již od roku 2006.V objektu starých koupelen mužstva z roku 1899 byla provedena v roce 2008 demontáž 10 ks starých oken, úprava okenních prostupů, oprava vnějších zděných parapetů, zhotovení, dodávka a montáž 10 ks nových oken na západní straně budovy a zhotovení vnitřních hrubých omítek na severní straně kolem oken.

Dlažba

V objektu kompresorovny z roku 1890 bylo v roce 2008 realizováno zakrytí prostupů v 1. nadzemním podlaží a v suterénu pochozími plechy, oprava a montáž zábradlí na technologické plošině, opravy podlah – dlažby případně dobetonování chybějících částí dlažby, opravy okenních výplní – dodávka a montáž nových drátoskel v 1. a 2. podlaží.

V objektu rozvodny z roku 1922 byla provedena v roce 2008 demontáž starých drátoskel, dodávka a montáž nových drátoskel v okenních výplních. Opravy podlah – vyčištění podlah, položení a doplnění špalíkové dlažby, dobetonování chybějících částí podlah, dozdění obvodové konstrukce rozvodny z jižní strany.

Vlastní realizace výše uvedených prací proběhla pod dohledem odborných pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu Praha a Ministerstva kultury České republiky. Plněním zákonné povinnosti péče o svěřené kulturní dědictví na památkově chráněných objektech si státní podnik DIAMO získal uznání nejen u odborníků – památkářů a bývalých zaměstnanců šachet, ale i obyvatel Ostravy.

V roce 2009 by měl být celý areál bývalého dolu Hlubina včetně objektů národní kulturní památky na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 26. 6. 2008 bezúplatně převeden do vlastnictví kraje. Převod na nového vlastníka by měl nastartovat revitalizaci celého území národní kulturní památky a připravit podmínky pro realizaci zamýšlených infrastrukturních investic na území města Ostravy s cílem vytvořit předpoklady pro společný postup kraje a Vítkovice, a. s., vlastníka navazující části národní památky – vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovic. Pro další období tak vznikne prostor pro společné řešení odborných otázek a vzájemnou spolupráci v oblasti expoziční činnosti při prezentaci technických památek v celém areálu národní kulturní památky, jako specifických destinací industriálního parku.

Ing. Libor Jalůvka
Foto: Ing. Marian Jarošík