Sanace Salma

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Květoslava Hrubá, Vydáno dne: 28. 06. 2008

SalmaCo se skrývá pod tímto zvláštním názvem?
Jedná se o rekultivační stavbu na Ostravsku, která se nachází jižně od areálu Pily Salma v katastrálním území Radvanice. Na severní straně je území stavby ohraničeno areálem pily, na jihovýchodě ulicí Kubečkovou a západní hranici tvoří svah nad vyústí zatrubněného potoka, který zásobuje vodou blízký rybník.

Plocha o rozloze 1,7517 ha byla v minulosti zasažena hornickou činností, jednalo se hlavně o poklesy způsobené dobýváním okolních dolů, a v současné době byla porostlá hlavně náletovými dřevinami. Navíc se na ploše nacházelo velké množství černých skládek s různými odpady – stavební suť, elektromateriál, plasty, pneumatiky, zbytky nábytků, apod., které byly s největší pravděpodobností navezeny místními občany. Díky těmto skutečnostem působila plocha velmi zdevastovaně.

SalmaPodle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, vyplývá těžební organizaci povinnost provádět rekultivaci takto dotčených ploch. Těžební organizací je v tomto případě DIAMO, s. p., o. z. ODRA, které převzalo práva a povinnosti týkající se zahlazování následků hornické činnosti v celém rozsahu od OKD, a. s. Ostrava. Celá akce byla vyprojektována projekční organizací Technoprojekt, a. s., Ostrava a byla zařazena do vládního programu "Revitalizace Moravskoslezského kraje". V r. 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, které proběhlo v gesci Ministerstva financí České republiky, které je v případě staveb realizovaných v rámci Revitalizace MS kraje investorem stavby. Koncem října 2007 byla podepsána smlouva na realizaci stavby s vybraným dodavatelem prací – VOKD, a. s. Ostrava. Pracovníci o. z. ODRA, odboru sanačně – rekultivačních prací vykonávají na stavbě pro Ministerstvo financí ČR komplexní inženýrskou činnost. Celá akce si vyžádá nemalou částku 5 975 tis. Kč, z níž velká část již byla využita na vyčištění území od navezených odpadů.

Práce byly zahájeny okamžitě po vytýčení hranic stavby začátkem prosince 2007. Byly zrealizovány přípravné práce v plném rozsahu – byl vymýcen náletový porost a odstraněno neuvěřitelné množství 1 362 m3 černých skládek. Dále byla provedena úprava svahu a jeho plynulé navázání na okolní terén. Plocha byla překryta vrstvou zeminy o mocnosti 20 cm a upravena. V současné době je již technická rekultivace ukončena a zbývá zrealizovat částečné zatravnění pozemku, výsadbu 4 500 ks stromů a 1 000 ks keřů. Od příštího roku bude následovat pětiletá údržba, v jejímž rámci bude provedeno ošetření porostu proti okusu lesní zvěří, vyžínání trávy a plevele, přihnojování sazenic, dosadba uhynulých sazenic a v případě nepříznivých klimatických podmínek i zálivka sazenic. Rekultivačním cílem je v tomto případě dle schváleného územního plánu městské části Ostrava – Radvanice lesní porost. Z přiložených fotografií si lze udělat představu, jak tato plocha vypadala před zahájením prací a jak vypadá nyní, v době ukončené technické rekultivace.

Doufáme, že i když se jedná o tak malou plochu, i přesto realizace rekultivačních prací bude pro zdejší občany přínosem a zlepšením jejich blízkého životního prostředí a do budoucna bude využívána spíše k procházkám a relaxaci, než k zakládání nových černých skládek.