Laguny OSTRAMO

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Kamil Prokeš, Vydáno dne: 26. 06. 2008

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“ (NO–LO), VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU.


Hala V úterý 6. května 2008 se na základě oznámení Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., konalo v Kongresovém sále hotelu Atom v Ostravě veřejné projednání posudku a současně dokumentace výše uvedeného záměru.

Vlastní jednání v 15 hodin zahájil a řídil Mgr. Daniel Brix z MŽP, který v úvodu přivítal všechny přítomné a následně představil Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP, Ing.Jana Horu z MŽP, zástupce oznamovatele Ing. Alenu Orlíkovou, Ing. Milana Nevěřila a RNDr. Martina Rinna z GEOSAN GROUP, a. s., Mgr. Josefa Matelu z AQUATEST, a. s., zpracovatele dokumentace Ing. Václava Hammera, zpracovatele hodnocení vlivů na veřejné zdraví Prof. MUDr. Jaroslava Kotulána, CSc., zpracovatele posudku Ing. Josefa Tomáška, CSc. a zástupce nabyvatele Ing. Josefa Havelku, ředitele o. z. ODRA s. p. DIAMO.

Následně Mgr. Brix jmenoval dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady a vždy vyzval jejich zástupce, pokud byli přítomní, aby se představili.

Hala Po výše uvedeném úvodu Mgr. Brix shrnul vlastní průběh legislativního procesu, a to od předložení dokumentace na MŽP dne 31. října 2007 až po dnešní veřejné projednání. Poté předal slovo zástupcům oznamovatele a požádal o seznámení přítomných se záměrem NO–LO.

Ing. Alena Orlíková za oznamovatele seznámila přítomné s vlastním záměrem a konkrétněji se věnovala odstranění odpadů a kontaminovaných zemin. Uvedla, že odpady s kašovitou a pastovitou konzistencí budou přepracovány na alternativní palivo TPS–NOLO 1 a následně energeticky využity např. v elektrárnách či cementárnách. Kontaminované zeminy (dotčené okolí) pak budou sanovány využitím nízkoteplotní termické desorpce. Mgr. Josef Matela za oznamovatele pak uvedl postup sanace podzemních vod, která již v současné době částečně probíhá na DDS (dočasné dekontaminační stanici), komplexně však bude řešena v nové dekontaminační stanici, jejíž výstavba již probíhá dokončena v září 2008.

V následující části veřejného projednání vystoupil zpracovatel dokumentace záměru Ing. Václav Hammer, aby popsal možná rizika při sanaci lagun, jejich vliv na obyvatele a životní prostředí a uvedl návrhy na jejich minimalizaci. Ve svém vystoupení zdůraznil, že dnešní veřejné projednání se týká záměru NO–LO a ne skladu alternativního paliva v areálu bývalého dolu Heřmanice, který bude sloužit k zajištění plynulého odbytu vyrobeného paliva, a stejně tak ani procesu spalování alternativního paliva na jednotlivých spalovacích koncovkách. Na tyto záměry probíhají samostatná zjišťovací řízení a všechny dotčené územní samosprávné celky a správní úřady budou mít možnost zaujmout svá stanoviska v těchto řízeních.

Poté Ing. Josef Tomášek, CSc. Jako zpracovatel posudku kladně zhodnotil úroveň zpracování dokumentace jak po stránce obsahové, tak i odborné. Ve svém vystoupení uvedl i některé ze svých připomínek a doporučení, obsažených v posudku. Konkrétně se zabýval např. sanačním limitem pro NEL, který byl stanoven na 15 g/kg a pro tento sanační limit byl zpracován i Realizační projekt NO–LO. Z hlediska MŽP však byl tento limit chápán jako limit pro odtěžení kontaminovaných zemin, ne jako limit pro materiál, který bude sloužit ke zpětnému závozu sanované lokality. Proto by měl být po termické desorpci zařazen ještě proces biodegradace na koncentrační úroveň NEL pod 10 g/kg. Toto řešení se však dle Ing. Tomáška nejeví jako vhodné, neboť biodegradací dojde sice ke snížení koncentrace NEL, ale tuto zbytkovou kontaminaci budou tvořit kratší uhlovodíkové řetězce, které jsou podstatně mobilnější v horninovém prostředí než uhlovodíky, představující původní kontaminaci. Pokud bude požadován nižší sanační limit pro NEL než 15 g/kg, je optimální dosáhnout tohoto sanačního limitu přímo termickou desorpcí bez následného zařazení biodegradace. Současně uvedl, že parametr NEL by měl být pomocným údajem, kvalita dekontaminovaných zemin by měla být hodnocena stanovením uhlovodíku C10 – C40, neboť tento parametr lépe hodnotí znečištění ropnými látkami, které jsou hlavním kontaminantem na této lokalitě. Závěrem uvedl, že k dokumentaci dává kladné stanovisko.

Na závěr této úvodní části doplnil Ing. Tomáška, CSc., zpracovatel hodnocení vlivů na veřejné zdraví Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc., který konstatoval, že při manipulaci s obsahem lagun bude občas zesilovat zápach a obtěžovat obyvatelstvo přilehlého sídliště. Nejčastěji se přitom bude jednat o zápach sirovodíku, nicméně zdravotních rizik se lidé obávat nemusejí. Uvedl, že sirovodík sám o sobě v těchto nízkých koncentracích neškodí, pokud by se měl projevit škodlivý vliv, muselo by jít o tisíckrát vyšší koncentrace, než které budou z lagun uvolňovány. Součástí sanačních prací bude samozřejmě kontinuální monitoring, kde kromě sirovodíku bude sledována celá řada vybraných škodlivin. Dodal, že v období, kdy by to vadilo příliš, například když bude inverze, mohou se práce omezit, případně úplně zastavit. Další rizika, například co se týká hluku či zhoršení ovzduší, nehrozí.

V následující části veřejného projednání dostali prostor vyjádřit se k předloženému záměru zástupci územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Všichni zástupci shodně konstatovali, že stanovisko k předloženému záměru zašlou v písemné podobě. Pokud byly vzneseny konkrétní připomínky, ať už ze strany úřadů či obyvatel, téměř všechny byly směrovány ke skladu alternativního paliva v areálu bývalého dolu Heřmanice a jak již bylo uvedeno výše, probíhá na tento záměr samostatné zjišťovací řízení, které přímo nesouvisí s veřejným projednáním záměru NO–LO.

Celkově lze konstatovat, že průběh veřejného projednání záměru NO–LO nebyl tak bouřlivý, jak se očekávalo a závěry z něj lze hodnotit kladně. Vydání „Stanoviska posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ Ministerstva životního prostředí ČR se očekává do 18. června 2008.