K obnově Národní kulturní památky Důl Hlubina

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Libor Jalůvka, Vydáno dne: 10. 06. 2008


Hlubina DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA převzal od OKD, a.s. péči o kulturní památky nacházející se na lokalitách o. z. ODRA od 1.1.2002. V současné době spravuje celkem 25 nemovitých a 11 movitých kulturních památek ve svých 7 areálech. Mezi těmito památkami zaujímá stěžejní místo areál bývalého Dolu Hlubina, který byl Rozhodnutím vlády ČR z 19. června 2002 společně s vysokými pecemi a koksovnou Vítkovických železáren prohlášen za národní kulturní památku (dále NKP). Památky ve Vítkovických železárnách a na Dole Hlubina společně s Doly Michal, Anselm a Vrbice byly navrženy již v roce 1995 k zařazení do seznamu památek UNESCO s předpokladem zápisu v roce 2010.

Z hlediska památkové péče je dochovaný stavební a technický fond areálu Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren významný z následujících hledisek:

Hodnota technologického toku. Jedná se o bezprostřední unikátní návaznost celého výrobního cyklu od těžby uhlí přes výrobu koksu až po výrobu železa na jednom místě s nepřetržitou kontinuitou výroby od doby založení až do roku 1998.

Tvoří typické panorama města, které se stalo jeho nezaměnitelným symbolem. Jedná se o tři vysoké pece, těžní věž jámy Hlubina, uhelnou věž koksovny, tři komíny a spojovací technologické mosty,

Hodnota jednotlivého technického zařízení a objektů jako jedinečné technické památky. Jedná se například o gigantická pístová plynová dmychadla vysokých pecí, strmotrubné kotle systém Garbe z let 1914 až 1916, naráží a oběh důlních vozů, tzv. staré koupelny mužstva apod.

Jedinečnost prostředí, které vyvolává asociace „ocelového města" a může být pro mnohé výrazným emotivním zážitkem.Seznam nemovitých kulturních památek: těžní věž a těžní budova, strojovna těžních strojů, staré koupelny mužstva, kotelna, úpravna uhlí, stará třídírna, nakládací stanice uhlí, komín kotelny, nové koupelny mužstva, kompresorovna a rozvodna.

Seznam movitých kulturních památek: turbokompresor, vodotrubný parní kotel GARBE – 4 ks a dvoububnový těžní stroj

Již na počátku roku 2002 po převodu památek z OKD, a.s. bylo jasné, že bez zajištění dostatečné výše finančních prostředků se výše uvedené památky nepodaří zachránit a zachovat pro další generace. Proto se již v lednu roku 2002 začaly zjišťovat možnosti získání dotace z jednotlivých programů, příspěvků a grantů na záchranu kulturních památek vyhlašovaných ministerstvem kultury ČR (dále MK ČR) a dalšími nadacemi a fondy.

Snahou na Dole Hlubina bylo v 1.etapě soustředit se na havarijní opravy střech (2002 – 2004) všech 9 objektů, s tím, že poté bude následovat postupně jejich obnova.

Současně byla zpracována projektová dokumentace pro obnovu jednotlivých objektů, řešení inženýrských sítí, komunikací až po sadové úpravy. Tato etapa již byla v roce 2006 ukončena.

Vlastní stavební obnova – 2.etapa byla zahájena v roce 2003. Dosud byly obnoveny těžní budova (mimo nátěr těžní věže), strojovna těžních strojů a stará kotelna. Pro propagaci a prezentaci konečného řešení vzhledu areálu byla zpracována na základě příspěvku poskytnutého NADACÍ LANDEK OSTRAVA a Statutárního města Ostrava v 11/2007 „Vizualizace Národní kulturní památky – Dolu Hlubina“.
Zhotovitel Ing. Leo Chřibek provedl externí vizualizaci dílčích objektů (pláště budov s důrazem na architektonický detail objektu po obnově) v 3D zobrazení. Jedná se o následující objekty - správní budova , nové koupelny, sklad MTZ, jídelna, nová kotelna, staré koupelny, kompresorovna, strojovna těžního stroje, těžní věž, těžní budova, spoj. most těžní budovy a MTZ, spoj mosty s třídírnou a kotelnou, stará kotelna, třídírna, vzdušné mosty z třídírny do st. kotelny, spoj. most s prádlem, prádlo, stará rozvodna, budova výdušné jámy, ventilátory a komunikace.

Vizualizace byla provedena se zobrazením projektovaného stavu obnovy objektů. Součástí plnění díla byla rovněž vizualizace vybraných interiérů – částí správní budovy, nových koupelen, skladu MTZ a starých koupelen, u nichž bude zobrazen projektovaný stav obnovy předpokládající aktivní využívání těchto objektů. Dále byla provedena i vizualizace řešení vnitro areálových komunikací, parkovišť a sadových úprav. Výsledkem je virtuální procházka (animace) areálem včetně náhledu do vybraných interiérů.

Vizualizace je využívána pro seznámení zástupců správních orgánů Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, pracovníkům Národního památkového ústavu, Národního technického muzea v Praze, Společnosti pro dějiny věd a techniky a další odborné i laické veřejnosti s řešením obnovy Národní kulturní památky – Důl Hlubina.

Vizualizace je zároveň využita při pravidelných vzdělávacích akcích se studenty středních, vysokých škol a široké veřejnosti pořádaných v areálu.

V létech 2002 – 2007 bylo v rámci obnovy NKP Důl Hlubina (včetně projektové dokumentace) vynaloženo celkem 56,7 mil. Kč, z toho 10,5 mil. Kč vlastních prostředků. V současné době probíhá obnova rozvodny, starých koupelen mužstva a kompresorovny a nátěr těžní věže za dalších cca 5,3 mil. Kč. S celkovou obnovou dalších objektů bude pokračováno i v následujících létech. Celková doba realizace prací je závislá na výši přidělené dotace v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a na výši podílu z prostředků DIAMO, s. p. Dle původních předpokladů uvedených ve studii zpracované pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava v roce 2001 byly náklady na obnovu a zajištění objektů NKP Hlubina vyčísleny na 38,5 mil. Kč, dnes na základě dosavadních zkušeností z realizace prací, zpracovaných projektů a dosud provedených stavebně technických průzkumů víme, že tyto náklady převýší 200 mil. Kč.

Naší prioritou při obnově národní kulturní památky – bývalého Dolu Hlubina, je nejen obnovit jednotlivé budovy technické památky, ale zejména zajistit komerční využití u budov, ve kterých je to i z památkového hlediska možné. Areál NKP Důl Hlubina se nachází v blízkosti centra města, bezprostředně navazuje na rozvojové území Karolína a má všechny předpoklady stát se v budoucnosti významnou kulturní i společenskou částí města Ostravy.

„Vizualizace Národní kulturní památky – Dolu Hlubina“

Posečkejte než se soubor nahraje.