7. čtvrtletní kontrolní den

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Kamil Prokeš specialista inženýringu sanací, Vydáno dne: 15. 10. 2007

akce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“


Ve středu 12. září 2007 se konal v sídle o. z. ODRA již 7. čtvrtletní kontrolní den (KD) akce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“.

Kontrolní den byl svolán na základě „Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004“ a zúčastnili se ho zástupci MŽP, MF, MPO, ŘSP a dotčených správních orgánů.

7. čtvrtletní KD zahájil v 10 hodin Ing. Josef Jašek, vedoucí střediska Laguny, o. z. ODRA přivítáním přítomných a seznámením s programem KD. Po krátkém úvodu Ing. Jašek prezentoval zprávu nabyvatele pro tento KD a stručně informoval o pracích, provedených od minulého KD. Následovala rozsáhlá prezentace zhotovitele „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“ (GEOSAN GROUP, a. s., AQUATEST, a. s., OHL ŽS, a. s.), která podrobně rozebrala činnosti realizované v období květen – červenec 2007.

Součástí prezentace zhotovitele bylo i vystoupení Ing. Čecha z VŠB – TU OSTRAVA, který seznámil účastníky KD s výsledky spalovacích zkoušek na Energetice TŘINEC a zhodnotil pilotní test míchání materiálu lagun s vápnem přímo v lagunách pomocí zařízení ALLU PM 500. Ing. Alena Orlíková za zhotovitele uvedla, že k 3. 9. 2007 byly společnosti SCES GROUP, spol. s r. o., která zpracovává dokumentaci EIA, předány veškeré podklady potřebné pro její dopracování a potvrdila termín dopracování dokumentace EIA do 31. 10. 2007. Současně potvrdila i termín zpracování dokumentace IPPC, a to do jednoho měsíce po doručení „Závěrečného stanoviska posouzení vlivů na provedení záměru na životní prostředí“.

V dalším průběhu KD zazněla stanoviska zástupců MŽP, MF, MPO, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, České inspekce životního prostředí a ŘSP DIAMO. Ze strany MŽP, MPO a nabyvatele poněkolikáté zazněl požadavek na MF, aby vyhlásilo veřejnou soutěž na supervizí této zakázky, proto bylo kladně hodnoceno potvrzení ze strany MF, že bude splněn termín vyhlášení zakázky na supervizní činnost, a to ve III. čtvrtletí 2007.

Účastníci KD vesměs kladně zhodnotili práce provedené v minulém období a neměli k nim zásadní připomínky. Po diskusi následoval oběd a poté byla zájemcům nabídnuta prohlídka lokality. Příští, v pořadí již 8. čtvrtletní KD akce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“ se bude konat 5. prosince 2007.