Nová Karolina Ostrava

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Informace, Zdroj: DIAMO, Vydáno dne: 09. 06. 2007

Atmogeochemický průzkum na území Nová Karolina Ostrava

Plocha na území bývalé koksovny Karolina, tzv. Nová Karolina, je v současné době bezesporu nejsledovanějším územím v ostravské aglomeraci. Průmyslový areál Karolina se vyvíjel mezi říšskou cestou z Opavy do Těšína (dnes ulice 28. října), vedoucí na jižním okraji středověkého jádra Ostravy směrem ze západu na východ a historickým jádrem vítkovických železáren, situovaným o pět set metrů dále k jihozápadu, v prostoru jihozápadně od Vítkovické (Hrabovské) městské brány.

Průmyslová činnost u říšské cesty začíná krátce před příchodem vídeňského bankovního domu Rotschildů v roce 1843, který se stal hlavním majitelem vítkovických dolů a hutí. Začíná vybudováním dolu Karolina (Salomon Meyer Rothschild ho pojmenoval po své ženě) roku 1842 a dolu Šalamoun v roce 1845. Kolem dolu Karolina vzniklo ve druhé polovině 19. století místní průmyslové centrum, které patřilo Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu. V roce 1945 Vítkovické horní a hutní těžířstvo zaniklo a jeho provozy byly rozděleny do samostatných nových rezortů hutnictví (Žofínská huť) a dolů (koksovna Karolina).

Ve snaze zlepšit životní prostředí na území centra města se po roce 1970 začalo s postupnou likvidací průmyslového areálu. Odstavení koksových baterií proběhlo v červnu 1985 a ukončení provozu Uhelného prádla následovalo v prosinci 1986. Demolice celého průmyslového areálu Karolina byla dokončena v roce 1989. Zachována zůstala pouze bývalá rozvodna –elektrocentrála koksovny a budova „dvojhalí“, obě stavby byly v roce 1991 prohlášeny kulturní památkou.

V letech 1999–2005 probíhala rozsáhlá a finančně velmi nákladná dekontaminace celého území. Metodou termické desorpce se podařilo vyčistit více než 500 tisíc tun zeminy, která byla silně kontaminována toxickými látkami a hrozilo vážné nebezpečí jejich proniknutí do podzemních vod. O koupi revitalizovaného území se v uplynulém období ucházely přední evropské developerské společnosti. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Multi Development, která je jedním z nejvýznamnějších developerů v Evropě. Firma s centrálou v Holandsku a pobočkami po celém kontinentu patří do skupiny Morgan Stanley, jedné z největších investičních společností na světě. Realizací desítek zajímavých a prestižních projektů po celé Evropě získala společnost Multi Development pověst tvůrce měst.

Hlavním záměrem je proměnit oblast Karoliny v integrální součást celoměstského centra tak, aby na cca třiceti hektarech (z celkové plochy území 60 ha) byla postavena nová dopravní a inženýrská infrastruktura, která propojí tuto lokalitu s okolní městskou zástavbou.

Architektonický záměr počítá s využitím budov dvojhalí a sousedící bývalé elektrocentrály jako kulturně vzdělávacího centra. V další fázi projektu se předpokládá napojení území Nové Karoliny na historický průmyslový areál Dolních Vítkovic, čímž symbolicky spojí současnost i historii ostravské aglomerace.

Zahájení stavebních prací je plánováno na počátek roku 2008, dokončení první etapy výstavby projektu se předpokládá do roku 2011. Celý projekt výstavby na území Karoliny by měl být realizován přibližně během 10 let od zahájení stavebních prací.

V souvislosti s tímto časovým plánem vypsala v březnu tohoto roku architektonická kancelář OSA projekt s. r. o. soutěž na provedení atmogeochemického průzkumu na území lokality Karolina pro 1. etapu výstavby. Soutěže se zúčastnil rovněž státní podnik DIAMO, zastupovaný Odborem bezpečnosti hornické krajiny na o. z. ODRA, který díky bezkonkurenčně nejlepší nabídce zvítězil.

Na této nabídce se podílí naše akreditovaná zkušební laboratoř – Středisko zkušebních laboratoří o.z. GEAM – úsek atmogeochemie, která má jedno ze svých pracovišť v Ostravě.

Naším úkolem bylo provést proměření výstupu důlních plynů (metanu a oxidu uhličitého) v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalý průmyslový areál, kde by i přes provedená zajištění a sanaci mohlo dojít k nepředvídatelným komplikacím a ohrožení bezpečnosti práce (nezajištěné kolektory inženýrských sítí převážně v okolí stávajících historických budov, výskyt větších předmětů v navážce, stávající odplyňovací vrty a monitorovací hydrovrty, apod.) a navíc část území je zařazena do kategorie „ohrožené výstupem důlních plynů“, bylo nutno k danému úkolu přistupovat plně profesionálně a s maximální opatrností.

Přesné zaměřování jednotlivých stavebních celků dle mapové dokumentace bylo provedeno přístrojem GPS a přenosným laserovým dálkoměrem. Vybraná místa pro umístění sondážních vrtů byla nejprve prohlédnuta detektorem kovů Explorer (tm) pro vyloučení možnosti dotčení zbytků inženýrských sítí, popř. kovových předmětů v navezené půdě. Poté následovala samotná realizace sondážních vrtů ? 32 mm ručními vrtacími kladivy do hloubky 1,1 m, které byly rozmístěny na ploše v rastru 10x10 m. V oblasti ohrožené výstupem důlních plynů (cca 25 % předmětné plochy) je rastr zahuštěn na 5x5 m.

Směs půdního vzduchu byla ze sondážního vrtu odsávána odběrovým zařízením– sondou do přenosných analyzátorů CH4 a CO2. Pro upřesnění měření bylo v propustném terénu použito i méně obvyklého odběrového zařízení – kobercové a zvonové sondy.

Výsledné naměřené hodnoty důlních plynů v půdním vzduchu byly následně digitalizovány a spolu s grafickým výstupem jsou podkladem pro vypracování odborného posudku, jehož součástí je rovněž návrh bezpečnostních opatření, které zpracovává Odbor bezpečnosti hornické krajiny jako součást stavební dokumentace investora.

Nutno konstatovat, že tato zakázka byla pro naši laboratoř velmi náročná jak po stránce kvantitativní (cca 1700 sondážních vrtů), tak z hlediska bezpečnosti a odborného přístupu. Zároveň se však jednalo o další nedocenitelný zdroj zkušeností v této oblasti činnosti naší akreditované laboratoře.

Tomáš Mičulek
Vedoucí úseku atmogeochemie
Středisko zkušebních laboratoří
o. z. GEAM,
Zkušební laboratoř
akreditovaná ČIA – 1306.2