Krajská tripartita doporučuje systémové a koncepční řešení ukončení těžby černého uhlí

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 08. 02. 2016

Tripartita

Návrh vychází z požadavku, aby řešení kritické situace v OKD mělo co nejmenší negativní dopad nejen na region a jeho obyvatele, ale i na stát.

Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) Moravskoslezského kraje schválilo materiál, který mapuje aktuální možnosti řešení problematiky společnosti OKD a doporučuje vládě systémové a koncepční ukončení těžby černého uhlí. Návrh vychází z požadavku členů krajské tripartity, aby řešení kritické situace v OKD mělo co nejmenší negativní dopad nejen na region a jeho obyvatele, ale i na stát.Těžba by měla pokračovat co nejdéle i za cenu určitých výdajů státu.
Podle mluvčí vládního zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK Jany Dronské zpracovatelé materiálu, kterými byli představitelé Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Kanceláře zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Krajské hospodářské komory, došli k závěru, že těžba by měla pokračovat co nejdéle i za cenu určitých výdajů státu. Základem řešení je dohoda všech dotčených stran a jasné stanovení postupu, podmínek a zodpovědnosti, včetně ochrany proti zneužití vstřícnosti státu.

Názor Jiřího Ciencialy, vládního zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK
„Je potřeba udělat ekonomické a právní analýzy, ale domníváme se, že výhodnější pro stát bude přijatelnou formou podpořit udržení co největšího počtu stávajících pracovních míst v OKD, a tím i v dalších firmách, než vyplácet sociální dávky nezaměstnaným horníkům, těžce a draze vytvářet nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu OKD,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK. Platí, že nikdo nechce pomáhat vlastníkům OKD, ale jde o to zachránit co nejvíce pracovních míst.

Vyjádření Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje.
„Materiál předkládáme vládě a doporučujeme, aby ho projednala národní tripartita. Mohu potvrdit, že atmosféra zejména na Karvinsku je velmi napjatá. Věříme, že těžba ještě může pár let pokračovat, ale chceme být připrave ni na všechny problémy, nemůžeme nečinně čekat na krach OKD. Jsem rád, že vláda chápe, že bez pomoci státu se region neobejde,“ doplnil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Komentář Pavla Bartoše, prezidenta Sdružení pro rozvoj MSK
„Nejde jen o společnost OKD a její zaměstnance, ale o stovky dodavatelů od malých firem až po velké podniky, které představují další tisíce ohrožených pracovníků. Náš návrh zohledňuje i tento velmi závažný dopad na region. Postupný a státem řízený útlum by umožnil vytvoření dostatečného časového prostoru pro transformaci dodavatelských organizací dodávajících služby, výrobky a zařízení do OKD, zároveň pro vytvoření odpovídajícího počtu nových pracovních míst v MSK i pro rekvalifi kace propuštěných pracovníků,“ řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Autoři konceptu specifi kují pět možných variant dalšího vývoje:
A Stát nebude zasahovat do vnitřních problémů OKD a bude pouze řešit sociální dopady a zaměstnanost propuštěných pracovníků. B Konsensuální dohoda rozhodujících dotčených stran na systémovém řešení řízeného a postupného útlumu těžby. C Částečná dohoda umožňující realizaci navrženého systémového řešení řízeného a postupného útlumu těžby. D Odkoupení OKD nebo jeho části státem. E Zestátnění OKD nebo jeho části ve veřejném zájmu.

Tripartita doporučuje alternativu B či C, hornické odbory variantu E

Zpracovatelé se shodli na tom, že insolvence společnosti OKD nebo NWR Holdings znamená velké a nepředvídatelné ohrožení pro celý region a obávají se, že přinese značné omezení možností státu ovlivnit budoucnost OKD i sociálně-ekonomické dopady, neboť o vývoji budou rozhodovat výhradně věřitelé, mezi kterými stát zatím není. Autoři, potažmo předsednictvo krajské tripartity, doporučují alternativu označenou B. (Konsensuální dohoda rozhodujících dotčených stran na systémovém ukončení těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru), případně C. (Částečná dohoda rozhodujících dotčených stran na systémovém ukončení těžby černého uhlí v ostravsko- -karvinském revíru). Tyto varianty doporučují k dalšímu rozpracování za předpokladu, že budou souhlasně předběžně projednány mezi rozhodujícími dotčenými stranami. Hornické odbory doporučují variantu E.

Proces bude nutno projednat s Evropskou komisí
„Jsme si vědomi, že bude nutné také celý proces projednat s Evropskou komisí, protože pomoc státu může být chápána jako nedovolená veřejná podpora, ale jsme přesvědčeni, že tato mimořádně negativní situace si žádá mimořádná řešení a že cesta se dá najít,“ doplnil Jiří Cienciala. Dokument mimo jiné také připomíná možnost řešení nepříznivé finanční situace formou „tollingu“, která ochránila před krachem společnost Vítkovice. Před lety tuto cestu realizoval stát prostřednictvím státního podniku Osinek.

Ukončení těžby je nutno řešit zodpovědně a neprodleně.
V závěru materiálu autoři shrnují situaci takto: „Je zřejmé, že ukončení těžby v celém a jediném současně těženém černouhelném ložisku je velmi složitý problém, který musí být řešen komplexně a systémově při odpovědném zvažování všech aspektů (zejména právních, ekonomických a sociálních) a souvislostí a při zapojení všech dotčených subjektů. Časový faktor je velmi důležitý, z pohledu dalšího rozvoje České republiky i Moravskoslezského kraje je nejvyšší čas celý problém řešit zodpovědně a neprodleně.“

Tripartita

Připravuje se průzkum absorpční kapacity firem v Moravskoslezském kraji.
Jak Jana Dronská sdělila, zmíněný materiál není jediným výsledkem práce regionálních partnerů. Vládní zmocněnec například připravuje ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti MSK průzkum absorpční kapacity firem v Moravskoslezském kraji, který by měl přinést reálný obraz o tom, kolik lidí jsou stávající zaměstnavatelé schopni a ochotni přijmout a co k tomu potřebují. Státní podnik Diamo například zpracovává rozbor možné zaměstnanosti pracovníků z OKD při tzv. revitalizačních projektech na zahlazování škod po hornické a hutnické činnosti. Zároveň pokračují přípravy analýz, které budou využity pro vypracování strategie dokončení restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jejíž přípravu schválila vláda na podzim.


Je možno si prohlídnout přednášku In. Pavla Bartoše ze dne 2.2.2016 http://www.hornicky-klub.info/showpage.php?name=2016