Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (28)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 27. 05. 2014

Slezská Ostrava(pokračování)
    Kolonie Jindřich.

Jindřich

Podle K. Slívy byla postavena na počátku 20. let minulého století, v přímém sousedství povrchových provozů jaklovecké šachty Jindřich na západ a jih od jámy a podél dnes již neexistující cesty, která vedla kolmo na dnešní Hybernovou ulici. Bylo tam 10 domů úřednických a 4 domy dělnické. Celá osada byla úplně zbourána počátkem 70. let minulého století, po zasypání jámy Jindřich. Zároveň byly vybourány všechny povrchové provozy i garáže. Na místě osady je lesík, na místě povrchových provozů vyrostlo po roce 2000 šest výstavních rodinných domů.Kolonie jámy Terezie.
Mezi domy přináležející jámě Terezie patřilo i 6 domů v Heřmanicích. Podle Jemelky Kolonie jámy Terezie byla postavena severně od ulice Michálkovické podél ulic Koksová a U Hájenky. Tato kolonie byla také vedena jako kolonie Vizina (pojmenována podle dolu Wiesenschacht připojeného roku 1887 k dolu Terezie). Investorem její výstavby byly Vítkovické kamenouhelné doly. Kolonie byla postavena roku 1909 a původně čítala dvanáct domů. Podle práce M. Bašeho a O. Havlové se v kolonii v roce 1972 nacházela škola, která byla původně německá. Obyvatelé kolonie byli především Rómové, kteří příliš nedbali o obývané objekty. Původní havířské domky byly v havarijním stavu. Dělnické domy měly byty s jedním pokojem, kuchyní, spíži a záchodem, který se nacházel v mezipatře. Naproti tomu dozorecké domy měly byty o dvou až třech pokojích, s kuchyni, spíži a předsíni. Na ulici Koksová stály dva podobné domy, které byly dvoupodlažní a podsklepené.

Domy byly v kombinaci bílých cihel se záklenky s nárožními lisénami (svislá stěna) a soklovou římsou z červených cihel. Střecha byla sedlová a okna čtyřtabulková. Dělnický dům stojící na parcele číslo 2095 byl osmibytový. Dozorecký dům stojící na parcele číslo 2097 byl novější, třípodlažní s deseti byty. Na jihu ulice Koksová stály dva úřednické domy, které byly přízemní, kryté sedlovou střechou a měly dva byty. Dům byl postaven v kombinaci bílého a červeného zdiva. Dozorecký dům na ulici U Hájenky byl dvoupodlažní, podsklepený s mírně vystupujícím rizalitem (část domu), do ulice. Schodiště bylo v dvorním rizalitu a dům byl pokryt sedlovou střechou v kombinaci bílého a červeného režného zdiva. Okna byla čtyřtabulková nebo šestitabulková. Domy stály v řadách podél jedné strany ulice a byly odděleny zahrádkami.

Podél ulice U Lanovky stálo osm dělnických domů. Je nesnadné věrohodně doložit skutečný stav dané kolonie, neboť často se autoři ve svém popisu liší, dokladuji to ukázkou dle K.Slívy, který kolonii jámy Terezie charakterizuje následovně: šlo o skupinu 8 jednopatrových dělnických domů na patě svahu pod Lanovou ulicí a navazující jeden jednopatrový dům na počátku Holečkovy ulice ( „Staré Brno“). Skupina domů podél ulice Michálkovické a U Hájenky – místo dnešní Fermaty a Pulary.

U křižovatky s Holečkovou na č.p. 914 byl dům závodního. Vedle stál jednoposchod’ový dělnický dům a 3 přízemní domy. Při ulici U Hájenky byly vybudovány 2 domy pro úředníky, každý se 4 byty s hospodářskými budovami a zahradou. Naproti si němečtí úřednici dolu vybudovali svou školu, kde nabízeli docházku dětem zaměstnanců. Ta byla po roku 1918, po přechodu na používání češtiny, zrušena. Při ulici U Hájenky byly vybudovány 2 domy pro úředníky, každý se 4 byty s hospodářskými budovami a zahradou. Vedle stál jednoposchod’ový dělnický dům a 3 přízemní domy. Ze všech těchto domů zůstal stát dodnes jeden úřednický dům. V roce 1887 byla zrušena výdušná Luční jáma (Grabina, Vizina). V areálu bylo 5 jednopatrových domů. Dům pro rodinné bydlení č.p. 899 a 3 domy č.p. 900, 901 a 1128 jako ubytovny a č.p.1124 jako vyvařovna a jídelna. Jeden z domů se v roce 1900 poškodil propadem zásypu v Luční jámě. Ten se propadl o 40 m. Jáma byla dosypána a dům opraven a dál používán. Až na několik let okolo roku 1935, kdy tam byla posádka čs. armády pod vedením podplukovníka Edmunda Klímka, který byl za odbojovou činnost 24. září 1942 v Berlíně popraven, areál až do konce 60. let sloužil jako ubytovna. Od poloviny 60. do poloviny 90. let byly všechny domy podél Michálkovické ulice od dnešního Atria (na tomto místě první středisko českého středního školství v Těšínském Slezsku) až po areál Luční jámy zbourány. Kromě již popsaných domů tady byly 4 jednoposchod’ové domy, v okolí dnešní telekomunikační ústředny a jeden u Atria pro zaměstnance šachty. Další domy byly rozsety mezi ostatní výstavbou. Jedenáct domů bylo kolem Hladnovské ulice, šest domů podél ulice Jakuba Korty. Všechny měly hospodářské budovy a zahrady. Dále K. Slíva konstatuje, že název Vizina je užíván pro skupinu rodinných domků podél ulice Na Vizině, které jsou jižně od Internátní zvláštní školy. Hotel Best je v jenom z 8 domů, které Wilczkovo těžířstvo postavilo pro své zaměstnance ve 30. letech minulého století.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.