Rozvoj terminálu Ostrava-Paskov

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 07. 05. 2011

Myšlenka převést těžkou nákladní přepravu zboží ze silnice na železnici nachází v České republice stále větší politickou podporu. Stále více je využívána kombinovaná doprava, kde je převoz přepravních jednotek, tzn. kontejnerů a stále častěji celých kontejnerových návěsů, realizován nákladními auty jen na krátké vzdálenosti.

Také pro společnost Advanced World Transport (dále AWT) je tento stále více vyhledávaný způsob přepravy zajímavým rozvojovým impulsem. Již od roku 2008 se ve středisku Ostrava-Paskov vytvářejí podmínky pro překládání kontejnerů typu ISO. Prozatímní pracoviště se stává prostorově „těsné“ a nevyhovuje narůstajícím požadavkům zákazníků.

   Vytvoření adekvátních kvalitativních i kvantitativních podmínek je naléhavou potřebou pro udržení konkurenceschopnosti. Velké nápravové tlaky překladačů kontejnerů ovlivňují stavební řešení, a tím náklady na rekonstrukci manipulačních ploch. Společně s plánovaným rozšířením kolejové vlečky se jedná o finančně velmi náročnou investici.

Společnost AWT hledá možnosti spolufinancování části kontejnerového překladiště z dotačních fondů. Obdobně jako při nákupu překládače kontejnerů usiluje o získání finanční podpory z prostředků Operačního programu Doprava, určeného na revitalizaci železničních vleček. Jejím řídicím orgánem je ministerstvo dopravy. Úsek technického ředitele ve spolupráci s provozem terminálu zpracoval a předložil žádost o přiznání dotace v částce vyšší než 26 milionů Kč. V současné době je posuzována její způsobilost k profinancování.

Se získáváním nových strategických zákazníků objem odbavených vlaků a překládek roste. Od prvých dnů letošního roku je navíc zahájena přeprava celých kontejnerových návěsů. Ve stávajících prostorách v Paskově nejsou k dispozici potřebné plochy k jejich odstavení a schází i dostatečný počet míst ke stání návěsových souprav vyčkávajících na překládku.

Územní požadavky jsou naplňovány nákupem navazujících nemovitostí v areálu bývalého dolu Paskov. Integraci území brání objekty povrchu dolu, které jsou pro svůj technický stav a konstrukční určení k dalšímu využití nezpůsobilé. Na jejich likvidaci a provedení terénních úprav ke scelení území po demolicích bude využito dotačního fondu určeného na zahlazení následků důlní činnosti, přičemž financování záměru ve výši 62,5 milionů Kč je schváleno dopisem náměstka ministra MPO.

Vybudování regionálního centra pro překládku a skladování přepravních jednotek s sebou přináší i další synergické efekty a má bezprostřední vazbu na činnost společnosti AWT Čechofracht. Rychlost výstavby se odvíjí od zajištění financování. Získání prostředků z tematicky zaměřených dotačních fondů by bylo významným příspěvkem k zajištění tohoto náročného projektu.