Úpravny uhlí ostravsko-karvinského revíru (19 – dokončení)

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Úpravárenství, Zdroj: Zbyněk Szostek HORNÍK, Vydáno dne: 23. 05. 2011

Jak se vyvíjely události na úpravně uhlí Dolu Hlubina.

Hlubina

Důl Tiefbauschacht (Hlubina) byl založen v roce 1852 majitelem Vítkovické Rudolfovy hutě, Salomonem M. Rothschildem, v těsné blízkosti hutě, takže vznikl komplex od těžby uhlí přes jeho úpravu, výrobu koksu až k výrobě surového železa.

Vítkovické železárny uvedly na závodě (v závěru 19. stol.) do provozu jednoduchou úpravnu uhlí s pístovými sazečkami Baum na výrobu sort kostka a ořech. Od roku 1926 byla technologie úpravy uhlí doplněna o podtlakovou fl otaci Elmor- Diehl, která byla později nahrazena kalovými hydrocyklony.Třídírna byla s úpravnou uhlí (koksovny Vítkovických železáren) propojena lanovkou.

    Až v roce 1965 byla dokončena dlouholetá rekonstrukce úpravny uhlí, která podstatně vylepšila strojní park, technologii a zvýšila výkon. Další doplnění technologie o fl otační úpravu kalů a fi ltraci fl otokoncentrátu se uskutečnilo v roce 1970. Výkon úpravny uhlí se pak zvýšil na 156 t/hod.
Surové uhlí bylo rozdružováno v zrnitostním rozsahu 0–80 mm:
• 6–80 mm v těžkokapalinových rozdružovačích SM na tři produkty
• 0,75–6 mm v těžké kapalině v hydrocyklonech Ø 500 mm rovněž na tři produkty
• 0–0,75 mm pak ve fl otačních bateriích.

Hlubina

Odpadní vody z prádla byly svedeny do kalové jímky a odtud byly přečerpány do venkovních usazovacích nádrží. Uhelné kaly byly po odvodnění redeponovány. Přepad vyčeřené vody z usazovacích nádrží byl vypouštěn do řeky Ostravice.

Tak jako jiné doly, tak i Důl Hlubina potkalo slučování a v závěru i zastavení těžby a likvidace:
• v roce 1931 byl k Hlubině přiřazen Důl Šalomon, který již od roku 1895 spravoval Důl Karolina
• 1. 4. 1958 byl k dolu přiřazen Důl Generál Jeremenko
• 1. 1. 1987 ztratil Důl Hlubina samostatnost a organizačně byl začleněn pod Důl Ostrava.
Jak se zhoršovaly důlně-geologické podmínky při dobývání, těžba se stávala ekonomicky neefektivní, proto byla ukončena dne 31. 12. 1991 a důl byl uzavřen posledním vyvezeným vozíkem dne 30. 6. 1992. S ukončením těžby byl zastaven i provoz úpravny uhlí (31. 12. 1991).

Následně byla úpravna uhlí nekontrolovaně sešrotována, a tím byla zničena možnost představit komplexně technologii úpravny systému SM tak, jak byla instalována v šedesátých letech generálním dodavatelem a nositelem licence VŽKG se zařazením mezi národní kulturní technické památky.

Celek Vítkovických železáren byl odstaven v roce 1998.

V současné době povrch Dolu Hlubina spolu s koksovnou a vysokými pecemi patří do areálu Vítkovických železáren. Na jaře roku 2002 byl areál státem prohlášen za národní kulturní technickou památku a v současnosti se činí kroky, jak celou oblast obnovit a zpřístupnit veřejnosti. Z obřího plynojemu na vysokopecní plyn (asi 70 m široký a 33 metrů vysoký) bude vybudována koncertní síň pro půldruhou tisícovku posluchačů, s galerií, kavárnou apod. Vysoká pec číslo 1 se stane centrem prohlídkové trasy, šestá energetická ústředna industriálním muzeem atd. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na rok 2013.

Zbyněk Szostek